Specializace povolání
Formíř a jádrař

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: slévárenství
Alternativní názvy: Strojník slévárny kovů, Moulder, Founder
Nadřízené povolání: Slévač
Příbuzné specializace: Tavič
Platové rozmezí
19 056 Kč - 32 168 Kč

Charakteristika

Formíř a jádrař obsluhuje technologické stroje a zařízení a provádí další odborné práce při výrobě forem a jader pro slévárenskou výrobu.

Pracovní činnosti

 • Obsluha a údržba technického vybavení a provádění základního nastavení.
 • Zhotovení odlitků speciálními technologiemi.
 • Kontrola pracovního procesu a výstupů činností.
 • Příprava formovacích, jádrových směsí a pomocných materiálů.
 • Ruční příprava a výroba jednorázových slévárenských forem.
 • Výroba jader.
 • Obsluha technologických strojů a zařízení pro výrobu forem a jader.
 • Odlévání tekutého kovu do forem.
 • Vedení příslušných záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem, trupu a páteře s převahou statické práce, hlukem, vibracemi, prachem a chemickými látkami.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru formíř, formířské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie slévárenství
technologie zhotovování slévárenských forem a slévárenských modelových zařízení
vady odlitků
průmyslová ekologie
zásady BOZP

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha a řízení slévárenských výrobních technologických zařízení
Orientace v technologických postupech, technických podkladech pro zhotovování odlitků ve slévárenství
Odlévání do forem ve slévárenské výrobě
Volba technologického postupu pro ruční zhotovování forem a jader
Seřizování a základní údržba slévárenského technologického zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací