Povolání
Samostatný referent státní správy

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: státní správa

Charakteristika

Samostatný referent státní správy komplexně zajišťuje výkon státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Pracovní činnosti

 • Zajišťování výkonu státní správy věcně souvisejících složitých služebních agend.
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené části oboru služby.
 • Tvorba ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního správního úřadu.
 • Plánování, koordinace a usměrňování činnosti vnitřního kontrolního systému správního úřadu.
 • Provádění státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu.
 • Koordinace činnosti kontrolního týmu.
 • Sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření.
 • Projednávání výsledků kontroly.
 • Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru veřejnosprávní činnost. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program, bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost, bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management a vyšší odborné vzdělání.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v příslušném oboru služby nebo úřadu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činností ve vymezené působnosti územního správního úřadu nebo územního samosprávního celku
Zpracovávání plánů činnosti vnitřního kontrolního systému správního úřadu, v rámci zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby
Provádění státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu
Vedení dokumentace o zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Zpracovávání vnitřních předpisů nebo norem zajišťujících výkon státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Provádění poradenské a konzultační činnosti v oboru působnosti územního správního úřadu
Provádění právního poradenství v rámci zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Zajišťování agendy vyřizování mimořádných opravných prostředků ve správním řízení, v rámci výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Vyřizování agendy zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva, v rámci výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Vyřizování agendy zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím nebo organizačním složkám státu, v rámci výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Koordinování a usměrňování činnosti vnitřního kontrolního systému správního úřadu, v rámci zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací