Povolání
Referent specialista rozvoje civilního letectví

Charakteristika

Specialista pro rozvoj civilního letectví se podílí na tvorbě koncepce civilního letectví včetně koordinace s mezinárodními systémy. Komplexně řídí finanční, ekonomické a plánovací záležitosti v působnosti odboru civilního letectví Ministerstva dopravy.

Pracovní činnosti

 • Tvorba prognóz a koncepce rozvoje civilního letectví jako nedílné součásti koncepce a strategie dopravní politiky státu.
 • Podíl na tvorbě koncepce ochrany civilního letectví před protiprávními činy v souladu s bezpečnostní politikou státu.
 • Koordinace projektů rozvoje civilního letectví a jeho řídících systémů, včetně koordinace s mezinárodními systémy a mezinárodní spolupráce v civilním letectví.
 • Koordinace civilního letectví v ČR s ostatními ústředními a jinými orgány státní správy, sdruženími a asociacemi působící v ČR.
 • Spolupráce s leteckými úřady jiných států ve věcech mezinárodního civilního letectví.
 • Práce v mezinárodních organizacích civilního letectví (ICAO, ECAC, Eurocontrol, JAA).
 • Komplexní řízení finančních, ekonomických a plánovacích záležitostí v působnosti odboru civilního letectví Ministerstva dopravy.
 • Zpravování ekonomických analýz a návrhů rozpočtu neinvestičních dotací subjektům Letecké amatérské asociaci ČR a Aeroklubu ČR.
 • Posuzování věcné stránky rozpočtů organizačních složek státu v oblasti civilního letectví.
 • Usměrňování finančních vztahů zprostředkujících subjektů a konečných příjemců v rámci unijních ekonomických programů.
 • Sběr, evidence a vyhodnocování statistických údajů, zavádění a řízení informačních projektů.
 • Dohled nad stanovováním poplatků spojených s použitím letišť a za letové navigační služby.
 • Agenda ekonomiky letišť a letových navigačních služeb.
 • Práce v mezinárodních komisích v oblasti ekonomických aspektů rozvoje letecké dopravy včetně rozvojových a privatizačních projektů v působnosti civilního letectví.
 • Vedení prvostupňových správních řízení o přestupcích a jiných správních deliktech způsobených např. provozovateli sportovních létajících zařízení, provozovateli obchodní letecké dopravy, poskytovateli leteckých služeb podle zákona.
 • Vedení opravných druhostupňových správních řízení.
 • Odborná analýza a výklad právních předpisů vztahujících se k civilnímu letectví.
 • Podíl na přípravě aktů metodického řízení (rezortních normativních instrukcí) uplatňovaných vůči podřízeným správním úřadům.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: