Povolání
Referent specialista leteckého práva

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)

Charakteristika

Specialista Leteckého práva zajišťuje odbornou analýzu a výklad právních předpisů, vztahujících se k civilnímu letectví a průběžně hodnotí působení platné právní úpravy. Podílí se na procesu sjednávání a provádění mezinárodních smluv vztahujících se k civilnímu letectví s přímou aktivní účastí v mezinárodních vládních organizacích při tvorbě evropských nařízení a směrnic včetně podílu na aplikaci do podmínek civilního letectví ČR.

Pracovní činnosti

 • Analýza a výklad právních předpisů vztahujících se k civilnímu letectví, včetně průběžného hodnocení působení platné právní úpravy.
 • Podíl na přípravě a projednávání návrhů základních českých právních předpisů s celostátní působností s promítnutím právních norem upravující společenské vztahy v oblasti civilního letectví vydávané mezinárodními vládními organizacemi a Evropskými společenstvími, jimiž je ČR vázána.
 • Podíl na přípravě aktů metodického řízení (rezortních normativních instrukcí) uplatňovaných vůči podřízeným správním úřadům.
 • Správa a aktualizace odborného názvosloví v civilním letectví.
 • Uzavírání veřejnoprávní smlouvy k provádění výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení.
 • Podíl na tvorbě koncepce ochrany civilního letectví před protiprávními činy v souladu s bezpečnostní politikou státu.
 • Tvorba koncepce uplatnění práva mezinárodních dohod o letecké dopravě a leteckých službách včetně stanovení zásad jejich sjednávání, dodržování a vypovídání.
 • Zpracování podkladů odborných stanovisek k návrhům mezinárodních mnohostranných smluv a mezinárodních dohod.
 • Příprava podpisů všech mezinárodních smluv a dohod včetně autentifikace textu.
 • Vedení registru mezinárodních dohod o letecké dopravě a leteckých službách včetně aktuálního přehledu stavu projednávání těchto dohod od jednání na úrovni expertů po jejich publikaci ve Sbírce mezinárodních smluv a registraci v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.
 • V rámci předmětné agendy jde o zastupování Ministerstva dopravy v mezinárodních vládních organizacích pro civilní letectví.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: