Charakteristika

Specialista pro oblast provozně technických záležitostí civilního letectví vykonává v působnosti Ministerstva dopravy státní správu a dozor nad způsobilostí letadel a jeho součástí, výrobou letadel v ČR a výrobků letecké techniky v civilním letectví, nebo v působnosti Úřadu pro civilní letectví zajišťuje kontrolu činnosti inspektorů a plnění specifických úkolů provozně-technického charakteru pro potřeby kontinuálního zajišťování výkonu státní správy civilního letectví.

Pracovní činnosti

 • Stanovování zásad a podmínek pro ověřování typové způsobilosti letadel a letecké techniky ve spolupráci s mezinárodními organizacemi.
 • Řízení národních typových certifikací a validací (uznávání) letadel.
 • Posuzování a připomínkování a schvalování závazných technických specifikací jednotlivých výrobků nebo soustav.
 • Technická šetření a předkládání návrhů technical visa pro udělení oprávnění ETSO.
 • Zajišťování certifikačních týmů při typové certifikaci, STC a schvalování změn typového návrhu, opravňování k výrobě, opravňování k údržbě.
 • Spolupráce na posuzování způsobilosti prototypů, letadel v kategorii Exprimentální a projektů individuálně vyráběných letadel.
 • Vyhodnocování metod a výsledků rozborů spolehlivosti motorů, vrtulí, PEJ, palivových a olejových přístrojů a jejich soustav.
 • Posuzování žádostí a vydávání souhlasu ke zkušebnímu letu.
 • Výkon kontrolních letů při přezkušování leteckého personálu.
 • Vedení provozně- technických dokladů letadel ÚCL a spotřeby PHM.
 • Posuzování odborné kvalifikace, metodické vedení a kontrola činností orgánů pověřených výkonem odborného dozoru nebo jiných specifických činností.
 • Řízení projektů schvalování změn typových návrhů letadel prostřednictvím koordinace certifikačních týmů specialistů ÚCL.
 • Řízení projektů schvalování typového osvědčování a doplňkového typového osvědčování včetně jejich změn.
 • Spolupráce na projektech společných certifikací a/nebo validací EASA.
 • Řízení schvalování a dozor nad zachováním letové způsobilosti individuálně vyráběných letadel.
 • Vydávání a vedení evidence CRI.
 • Povolování certifikačních zkoušek.
 • Zajišťování procesu opravňování k projektování a zkoušení letadel v zastoupení EASA přezkoumává žadatele DOA či souhlasy s použitím alternativních postupů.
 • Zajištění procesu opravňování k výrobě.
 • Vyšetřování organizací žádajících o schválení výroby výrobků, letadlových částí a zařízení.
 • Na základě žádosti výrobce vydávání osvědčení, osvědčení pro zvláštní účely, osvědčení o hlukové způsobilosti, osvědčení kontroly letové způsobilosti, povolení k letu pro nově sériově vyráběná letadla.
 • Kontrola řádného vedení technických dokladů u provozovatelů, dozor nad údržbou a provozem civilních dopravních letadel.
 • Rozhodování o individuální způsobilosti dopravních letadel k dalšímu provozu po poškození, technické závadě apod.; povolování mimořádných vzletů dozorovaných letadel se závadou za zvláštních podmínek.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: