Charakteristika

Referent specialista stavebního řádu vykonává nejnáročnější koncepční a metodické činnosti a to na všech úrovních státní správy (ústřední správní úřady, krajské úřady, úřady obcí s rozšířenou působností, stavební úřady) se znalostí problematiky stavebního řádu, souvisejících technických předpisů pro oblast výstavby a normalizace, územního rozhodování, správního práva a s orientací v oblasti územního plánování a celkové právní úpravě veřejné správy.

Pracovní činnosti

 • Tvorba celostátní koncepce činností stavebního řádu.
 • Zajišťování implementace mezinárodních technických předpisů pro stavby, (Směrnic EU) z oblasti stavebního práva do právního řádu ČR a účast na dalších úkolech, vyplývajících z mezinárodní spolupráce.
 • Koordinace úkolů harmonizace technických předpisů a norem v oblasti stavebního práva s předpisy EU.
 • Tvorba koncepce zajišťování výkonu celostátního dozoru ve věcech stavebního řádu.
 • Celostátní dohled nad účinností a zajišťování rozvoje technických předpisů, návrhy úprav požadavků na stavby a stavební výrobky, sledování a analýza závažných nebo opakujících se vad ve výstavbě včetně návrhu opatření k jejich odstraňování na úrovni kraje.
 • Tvorba koncepce a koordinace činnosti autorizovaných inspektorů.
 • Dohled nad výkonem přenesené působnosti profesních komor ČKA a ČKAIT podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 • Tvorba a spolupráce při přípravě zákonů a dalších předpisů s celostátní působností včetně podkladů pro Ústavní soud včetně vedení a aktualizace databáze technických předpisů a norem, vztahujících se k obecným technickým požadavkům na výstavbu.
 • Zabezpečování úkolů v systému ověřování zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.
 • Zabezpečování problematiky volného pohybu osob a uznávání profesních kvalifikací pro projektování a zajišťování souladu s předpisy EU.
 • Tvorba koncepce problematiky bezbariérové výstavby a problematiky užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
 • Tvorba koncepce a výkon metodické činnosti pro činnosti stavebního řádu a vyvlastnění, koordinace činnosti obecných, speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů.
 • Zajišťování odborných agend v rámci působnosti kraje, vyplývajících pro krajské úřady z činností ústředního správního úřadu při povolování staveb.
 • Tvorba koncepce a výkon dozoru nad činností a metodické vedení stavebních úřadů.
 • Určování příslušnosti obecních stavebních úřadů v zákonem stanovených případech.
 • Přezkoumávání rozhodnutí o odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí obecného stavebního úřadu podle správního řádu.
 • Dohled nad účinností a zajišťování rozvoje technických předpisů, návrhy úprav požadavků na stavby a stavební výrobky, sledování a analýzy závažných nebo opakujících se vad ve výstavbě včetně návrhu opatření k jejich odstraňování na úrovni kraje.
 • Vedení stavebního řízení a vydávání souhlasu či povolení k provedení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací na nich, jejich změn,
 • Vydávání souhlasu s provedením ohlášených jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací.
 • Vydávání souhlasu k užívání dokončených staveb popř. kolaudační rozhodnutí.
 • Vydávání povolení k jejich předčasnému užívání nebo zkušebnímu provozu.
 • Uzavírání veřejnoprávních smluv o provedení stavby nebo terénních úprav.
 • Vydávání kolaudačního souhlasu.
 • Ukládání vlastníkům stavby pořízení dokumentace skutečného provedení staveb.
 • Povolování změn v užívání staveb, povolování či nařizování odstranění staveb, terénních úprav a zařízení, provádění kontrolních prohlídek staveb.Nařizování jejich nezbytných úprav, údržby či vyklizení a ukládání opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.
 • Výkon státního dozoru, volba mimořádných postupů v případě živelních pohrom či havárií, řešení přestupků a správních deliktů, ukládání dokumentací staveb a umožnění oprávněným osobám nahlížení do dokumentace staveb.
 • Zabezpečování ochrany veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a další činnosti, uložené úřadu stavebním zákonem.
 • Spolupráce s autorizovanými inspektory.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: