Povolání
Specialista posudkové služby

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
19 161 Kč - 35 905 Kč

Charakteristika

Specialista posudkové služby zpracovává koncepci a koordinuje posudkovou službu sociálního zabezpečení ČR.

Pracovní činnosti

  • Zpracování koncepce posuzování zdravotního stavu občanů a důsledků z něj vyplývajících pro účely důchodového, nemocenského pojištění, pro účely odškodňování zdravotního stavu pro nemoci z povolání a pracovní úrazy, pro účely dávek pro osoby se zdravotním postižením,, včetně sociální potřebnosti (hmotné nouze), sociálních služeb, politiky zaměstnanosti, sociálně právní ochrany dětí.
  • Zpracování kritérií pro posuzování zdravotního stavu.
  • Zpracování koncepce rozvoje posudkového lékařství.
  • Zpracování koncepce organizace posudkové služby sociálního zabezpečení v ČR.
  • Zpracování návrhů celostátní koncepce rozvoje vzdělávání lékařů resortu práce a sociálních věcí.
  • Plnění úkolů při vlastní posudkové činnosti.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru všeobecné lékařství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti
vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy)
politické, právní a administrativní aspekty veřejné správy
sociální právo
kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě
práce s textovým editorem, zvládání administrativy pomocí počítače
správní právo, správní řád
evropská integrace
práce s internetem
všeobecné lékařství
diagnózy nemocí
pracovní úrazy a nemoci z povolání
základní zdravotnické předpisy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracování koncepce organizace posudkové služby sociálního zabezpečení v ČR.
Zpracování koncepce rozvoje posudkového lékařství
Zpracování kritérií pro posuzování zdravotního stavu
Provádění vyšetření zdravotního stavu pacientů
Provádění posudkové činnosti v oblasti lékařství
Stanovování diagnóz na základě výsledků vyšetření v oblasti lékařství

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací