Charakteristika

Referent specialista pro oblast leteckých služeb zajišťuje činnosti bezpečnosti a plynulosti létání ve vzdušném prostoru České republiky, zejména bezpečnost na letových provozních službách včetně letištních, letecké telekomunikační službě, letecké meteorologické službě, letecké službě pátrání a záchrany, letecké informační službě, službě při předletové přípravě a monitorování letu a službě při odbavovacím procesu na letišti.

Pracovní činnosti

 • Výkon státní správy a státního dozoru nad poskytováním leteckých služeb, které může poskytovat právnická nebo fyzická osoba se sídlem v ČR na základě pověření Ministerstva dopravy a přezkoumává rozhodnutí správního orgánu prvního stupně v leteckých službách v civilním letectví.
 • Výkon státní správy včetně zpracování odborných podkladů pro vydávání obecně závazných předpisů v oblasti letištní infrastruktury a leteckých pozemních zařízení.
 • Metodické řízení a komplexní výkon správní kontroly nad implementací leteckých předpisů v oblasti vlastního provozu letiště, letištní infrastruktury a leteckých pozemních zařízení.
 • Návrh prognóz a koncepcí rozvoje letištní infrastruktury ČR včetně projednání s příslušnými orgány.
 • Posuzování a zaujímání stanovisek k územně plánovací dokumentace dotýkající se zájmů letištní infrastruktury.
 • Podíl na zpracování celostátní územní ochrany leteckých pozemních zařízení.
 • Podíl na vytváření zásad a zpracování koncepcí ekologické politiky a ochrany životního prostředí v oblasti civilního letectví.
 • Vedení správních řízení o vydání rozhodnutí o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti.
 • Podíl na projednávání schengenské problematiky v pracovních skupinách k tomu určených včetně implementace schengenských standardů na mezinárodních letištích ČR.
 • Podíl na zadávání a vyhodnocování veřejných obchodních soutěží.
 • Realizace organizačních a administrativních úkonů směřujících k zajištění provozování veřejného letiště po dobu, po kterou není vlastník letiště schopen zajistit jeho provozování vlastními silami nebo prostřednictvím jiného provozovatele.
 • Zpracovávání a vydávání národního programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle předpisů Evropských společenství.
 • Schvalování bezpečnostních programů zpracovaných provozovateli letišť, leteckými dopravci, provozovateli letových provozních služeb, poskytovateli služeb při odbavovacím procesu na letišti a schváleným agentem (předává k přepravě náklad, poštu a kurýrní zásilky).
 • Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti osobám provádějícím detekční kontrolu k zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostních programech provozovatelů letišť a leteckých činností.
 • Zajišťování instanční kontroly úrovně výkonu státní správy a státního dozoru nad opatřeními v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy přijímanými správním orgánem prvního stupně.
 • Vedení seznamu schválených agentů a jeho zveřejňování způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: