Povolání
Referent specialista státní pokladny

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
24 001 Kč - 75 796 Kč

Charakteristika

Referent specialista státní pokladny tvoří koncepci politiky státní pokladny, rozvojové směry správy finančních aktiv a pasiv, řízení likvidity veřejných rozpočtů a správy státního dluhu.

Pracovní činnosti

 • Tvorba koncepce politiky státní pokladny.
 • Tvorba návrhů nejsložitějších právních úprav korespondujících s mezinárodním právem a právem Evropské unie a v oboru působnosti Státní pokladny.
 • Tvorba celostátní koncepce rozvoje vzdělávání v oboru působnosti Státní pokladny.
 • Práce na legislativních změnách, týkajících se státní pokladny v oblasti rozpočtu, účetnictví, kontroly a vzdělávání.
 • Stanovení základních koncepčních a rozvojových směrů platebního a zúčtovacího systému realizace veřejných rozpočtů a jejich závěrečného zúčtování.
 • Stanovení základních koncepčních a rozvojových směrů meziresortní koncepce pro vnitřní kontrolní systém (řídící kontrolu) ve státní pokladně, včetně provádění koordinace a dohledu nad uplatňováním jednotných pravidel týkajících se vnitřního kontrolního systému, metodického řízení a monitorování fungování vnitřního kontrolního systému, vyhodnocování rizik, vypracování zpráv a zpracování návrhů na odstranění zjištěných nedostatků, spolupráce na legislativních změnách v oblasti vnitřního kontrolního systému státní pokladny.
 • Stanovení metodik a organizace platebního a zúčtovacího systému veřejných rozpočtů.
 • Posuzování vývoje veřejných rozpočtů.
 • Zpracování bilancí o příjmech a výdajích územních rozpočtů, analýz o plnění vztahů státního rozpočtu k územním orgánům a zpracování odvětvových bilancí o plnění státního rozpočtu a tabulkové přílohy pro státní závěrečný účet.
 • Zajištění vazeb na mezinárodní standardy pro veřejný sektor.
 • Zajištění kompatibility s mezinárodními výkazy.
 • Řízení a realizace projektu Státní pokladna.
 • Koordinace činností při plnění konkrétních úkolů vyplývajících z realizace projektu.
 • Správa, navrhování a koordinace centrálních databází projektu Státní pokladna.
 • Kontroling a vykazování veřejného sektoru v souladu se závazky ČR vůči EU.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru právo a právní věda a magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru právo a právní věda, magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie a bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
numerická analýza
operační analýza
optimalizační matematické metody
matematické modelování
postupy tvorby kalkulací, rozpočtů, ekonomické rozvahy
právo Evropské unie
státní správa a samospráva na centrální úrovni
právní věda, právní principy a zásady
makroekonomie
mezinárodní právo

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Tvorba koncepcí a metodik ve svěřené působnosti
Práce na legislativních změnách, týkající se státní pokladny v oblasti rozpočtu, účetnictví, kontroly a vzdělávání
Stanovování základních koncepčních a rozvojových směrů platebního a zúčtovacího systému realizace veřejných rozpočtů a jejich závěrečného zúčtování
Stanovování meziresortní koncepce vnitřního kontrolního sytému ve státní pokladně
Dohled nad uplatňováním jednotných pravidel týkajících se vnitřního kontrolního systému
Metodické řízení a monitorování fungování vnitřního kontrolního systému, vyhodnocování rizik, řešení nedostatků
Organizace platebního a zúčtovacího systému veřejných rozpočtů
Posuzování vývoje veřejných rozpočtů
Zpracovávání bilancí o příjmech a výdajích územních rozpočtů, analýz o plnění vztahů státního rozpočtu k územním orgánům
Zajištění vazeb na mezinárodní standardy pro veřejný sektor

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací