Charakteristika

Referent specialista silniční dopravy zpracovává vývojové koncepce, metodiku a normotvornou činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti silniční dopravy, včetně aplikace právních předpisů EU.

Pracovní činnosti

 • Zpracování koncepce výkonu státní správy v oblasti silniční dopravy na území ČR.
 • Zpracování věcných záměrů při tvorbě zákonů a prováděcích předpisů v oblasti silniční dopravy s celostátní platností.
 • Aplikace mezinárodních dokumentů do vnitrostátního právního řádu v silniční dopravě.
 • Zadávání projektů řešení výzkumu a vývoje v silniční dopravě.
 • Zajišťování jednotného postupu výkonu státní správy v oblasti silniční dopravy a koordinace činnosti Dopravních úřadů na území ČR.
 • Koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a dohod o silniční dopravě.
 • Spolupráce s partnerskými státními orgány (Celní orgány, Policie apod.).
 • Zajišťování a ověřování zvláštní odborné způsobilosti úředníků nižších článků státní správy a samosprávních celků v oblasti silniční dopravy.
 • Rozhodování o opravných prostředcích ve správním řízení v oblasti silniční dopravy.
 • Výkon vrchního státního odborného dozoru v linkové osobní dopravě.
 • Vedení celostátního informačního systému o jízdních řádech v silniční linkové osobní dopravě.
 • Vytváření a koordinace koncepčních projektů v oblasti dopravy pro programy rozvoje kraje.
 • Tvorba koncepce výhledového rozvoje sítě veřejné hromadné dopravy na území kraje.
 • Spolupráce se sousedními kraji v rámci komplexního zajištění dopravní obslužnosti území kraje.
 • Tvorba koncepce dopravních systémů a dopravní obslužnosti kraje.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: