Charakteristika

Referent specialista provozu silničních vozidel pracuje na tvorbě programů a koncepcí schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu, tvůrčím způsobem koordinuje celostátní a mezinárodní systémy schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích a komplexně vede a realizuje z pozice Ministerstva dopravy výkon státní správy dle zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

Pracovní činnosti

 • Tvůrčí zpracování a posuzování návrhů programů a koncepcí dlouhodobého vývoje celospolečenských systémů nebo jeho jednotlivých oblastí, zejména zahraničně politické orientace na úseku schvalování technické způsobilosti vozidel a předpisů.
 • Tvůrčí koordinace celostátních a mezinárodních systémů schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích.
 • Tvorba obecně závazných právních předpisů a interních normativních aktů a technických směrnic.
 • Spolupráce na tvorbě mezinárodních dokumentů a jejich aplikace do vnitrostátního obecně závazného právního řádu.
 • Zadávání a přebírání výsledků řešení výzkumu a vývoje na úseku zkušebnictví vozidel pro jejich schválení technické způsobilosti.
 • Zpracování metodických postupů pro zaměstnance obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a zkušebních stanic z hlediska schvalování jednotlivě vyrobených, dovezených nebo přestavěných vozidel.
 • Zpracování a vydávání závazných instrukcí a informací k provádění technických prohlídek a kontroly emisí, činnosti STK a SME.
 • Vykonávání funkce správního orgánu II. stupně ve věci STK a III. stupně ve věci SME.
 • Koncepční, normotvorná a obdobná činnost ústředního orgánu státní správy v oblastech systému dopravně správních agend s celostátní působností, zejména v oblasti přípravy a tvorby obecně závazných právních předpisů a správního řízení.
 • Tvorba mezinárodních smluv o vzájemném uznávání řidičských průkazů, včetně výměny vzorů řidičských průkazů.
 • Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů v oblasti dopravně správních agend, včetně harmonizace mezinárodních požadavků.
 • Výkon vrchního státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a vrchního státního odborného dozoru ve věcech zákona o silničním provozu.
 • Metodické řízení, vedení a kontrola krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti realizace zkoušek a získávání průkazu zkušebního komisaře, registrace a provozování autoškol, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a realizace správního řízení na úseku přestupkové agendy.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: