Povolání
Referent specialista správy účetnictví a auditu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
24 813 Kč - 55 870 Kč

Charakteristika

Referent specialista správy účetnictví a auditu řeší zásadní otázky rozvoje, tvoří právní předpisy v oblasti účetnictví, auditu a daňového poradenství a tvoří České účetní standardy.

Pracovní činnosti

 • Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví podnikatelů včetně finančních institucí, Pozemkového fondu a veřejného sektoru.
 • Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví s ohledem na potřeby státu při shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek a pro sestavení účetních výkazů za ČR.
 • Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje auditu a daňového poradenství.
 • Tvorba zákonů a dalších právních předpisů v oblasti účetnictví podnikatelů, účetnictví veřejného sektoru, účetnictví státu, v oblasti auditu, daňového poradenství a jejich změn.
 • Analýzy potřeb a závazků ČR, práva EU, mezinárodních účetních standardů a vývojových tendencí v oblasti účetnictví.
 • Zajišťování harmonizace právních předpisů v oblasti účetnictví s právem EU.
 • Stanovení směrné účtové osnovy, uspořádání a označování a obsahové vymezení položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, pravidel zveřejnění účetní závěrky i výroční zprávy, účetních metod a jejich použití a metod pro provedení konsolidace účetních závěrek.
 • Zajišťování dalších úkolů týkajících se účetnictví a auditu, které vyplývají např. z Akčního plánu pro Českou republiku v oblasti účetnictví a auditu, či usnesení vlády, apod.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru právo a právní věda a magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru právo a právní věda, magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie a bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
daňová soustava ve vztahu k účetnictví
provádění auditu
práce s tabulkovým procesorem
veřejné finance obecně
státní správa a samospráva na centrální úrovni
vnitropodnikové účetnictví
obchodní právo
finanční právo

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Volba vhodných účetních metod, postupů, popř. volba vhodnějšího účetního systému
Stanovování konsolidačních pravidel, vymezení konsolidačního celku a stanovování metod a postupů konsolidace
Orientace v dokumentaci příslušného oboru služby a úřadu
Stanovení a úpravy účtové osnovy, volba vhodných účetních metod a postupů k zajištění výstupů odpovídajících platné legislativě, ale i potřebám managementu pro účely řízení a kontrolní činnosti
Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje auditu a daňového poradenství
Stanovování směrné účtové osnovy, uspořádání, označování a obsahové vymezení položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky
Tvorba pravidel zveřejnění účetní závěrky i výroční zprávy, účetních metod a jejich použití a metod pro provedení konsolidace účetních závěrek
Příprava Českých účetních standardů
Tvorba právních předpisů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací