Povolání
Komunitní sestra

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Platové rozmezí
28 239 Kč - 46 242 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Komunitní sestra je sestra samostatně poskytuje, organizuje a metodicky řídí primární, integrovanou a preventivně zaměřenou ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče o jednotlivce a skupiny osob ve vlastním sociálním prostředí.

Pracovní činnosti

 • Komplexní analýza zdravotní a sociální situace jednotlivce nebo skupiny občanů ve vlastním sociálním prostředí z hlediska koordinace poskytované zdravotní a sociální péče.
 • Koordinace poskytované integrované péče.
 • Komplexní analýza zdravotní a sociální situace pacientů a osob blízkých z hlediska ošetřovatelské péče.
 • Poradenství pro skupinu občanů v ošetřovatelské péči.
 • Hodnocení zdravotních rizik jednotlivce ve vlastním sociálním prostředí nebo skupiny občanů veřejného zdraví bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo odborného pracovníka v ochraně.
 • Sestavování priorit při řešení zdravotních rizik na základě epidemiologických a statistických dat a výsledků výzkumů.
 • Příprava a organizování preventivních prohlídek, vyšetření a očkování na základě indikace lékaře nebo odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, pracovní dobou na směny, chemickými látkami a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dezinfekce a sterilizace
ošetřovatelská péče
měření a sledování zdravotního stavu a životních funkcí
aplikace injekcí a očkovacích látek
odebírání krve a dalších biologických vzorků
obvazová technika
ošetřovatelská péče o staré lidi (gerontologické služby)
ošetřovatelská péče o postižené

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Samostatné poskytování, organizování a metodické řízení ošetřovatelské péče včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče dle příslušné specializace
Podílení se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o pacienty
Komplexní analýza zdravotní a sociální situace jednotlivce nebo skupiny občanů
Hodnocení zdravotních rizik jednotlivce ve vlastním sociálním prostředí nebo skupiny občanů
Koordinace poskytovaní integrované péče
Sestavování priorit při řešení zdravotních rizik na základě epidemiologických a statistických dat

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací