Povolání
Interní auditor specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
25 541 Kč - 52 478 Kč

Charakteristika

Interní auditor specialista řeší tvůrčím způsobem práce na koncepci, harmonizaci a rozvoji služby interního auditu, přezkoumává a vyhodnocuje všechny činnosti v jednotlivých orgánech veřejné správy.

Pracovní činnosti

 • Tvorba koncepce a koordinace systému interního auditu, harmonizace služby interního auditu s mezinárodními systémy a standardy.
 • Tvorba návrhů právních předpisů pro oblast interního auditu.
 • Komplexní posuzování návrhů právních předpisů v rámci připomínkového řízení a zpracovávání stanovisek.
 • Metodické řízení a koordinace výkonu interního auditu u organizačních složek státu v resortu MF a v dalších orgánech veřejné správy.
 • Zabezpečení systému odborné přípravy a soustavného vzdělávání interních auditorů.
 • Zpracovávání střednědobých a ročních plánů interního auditu.
 • Stanovování priorit činností interního auditu.
 • Prověřování a hodnocení činností, postupů a procesů na základě pravděpodobnosti výskytu významných chyb, nesrovnalostí nebo odchylek.
 • Vyhotovování pracovních programů auditů, stanovování postupů pro identifikaci rizik, analýzu hodnocení a zaznamenávání informací získaných během auditu.
 • Identifikace a hodnocení rizik spojených s řízením a správou jednotlivých orgánů veřejné správy, sledování, zda rizika vztahující se k jeho činnostem jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.
 • Prověřování spolehlivosti a včasnosti provozních, finančních a jiných informací v rámci výkonu auditu.
 • Prověřování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti operací, ověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v rámci auditu výkonů.
 • Prověřování spolehlivosti, integrity a vypovídací schopnosti finančních informací a jejich popsání účetními metodami v rámci finančního auditu.
 • Vypracovávání zpráv z vykonaných auditů a předkládání doporučení pro vedoucího orgánu veřejné správy ke zmírnění rizik a k nápravě zjištěných nedostatků podle zákona o finanční kontrole.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru právo a právní věda a magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru právo a právní věda, magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie a bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
provádění auditu
veřejné finance obecně
státní správa a samospráva na centrální úrovni

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Připravit program auditu, plán auditu
Provádění kontroly účetního systému tj. především kontrola dodržování nařízení a norem platných uvnitř účetní jednotky, dodržování platné legislativy, kontrola vedení účetnictví s důrazem na jeho úplnost, průkaznost a správnost
Kontrola formální i věcné správnosti účetních dokladů
Posuzování závažnosti zjištěných nedostatků a navrhování opatření k jejich odstranění
Kontrola dodržování rozpočtových pravidel, stanovených metodik a postupu při tvorbě rozpočtů na podřízených rozpočtových místech
Spolupráce při tvorbě koncepcí a metodik
Stanovování metodik kontrolních činností
Plánování kontrolní a inspekční činnosti
Provádění kontroly účetního systému (kontrola dodržování oběhu dokladů a jejich formální a věcné správnosti, kontrola dodržování nařízení platných uvnitř účetní jednotky a dodržování platné legislativy)
Komplexní zajišťování kontroly ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace
Koordinace činnosti podřízených kontrolorů při provádění kontrolních akcí
Tvorba koncepcí a metodik ve svěřené působnosti
Tvorba právních předpisů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací