Povolání
Referent specialista zahraničně politických vztahů a služby

Charakteristika

Referent specialista zahraničně politických vztahů a služby koordinuje výkon státní správy v oblasti zahraničně politických vztahů České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce.

Pracovní činnosti

 • Spolupracuje při formulaci koncepce zahraničně politiky České republiky, plní konkrétní úkoly při prosazování zahraniční politiky České republiky a obhajuje zájmy občanů České republiky v zahraničí.
 • Udržuje a rozvíjí diplomatické vztahy ČR s jinými státy.
 • Vykonává koordinační, analytickou a posudkovou činnost ve vztahu ČR k jiným státům a mezinárodním organizacím v oblasti politické, ekonomické, bezpečnostní, kulturní, vzdělávací, environmentální a dalších oblastech.
 • Prosazuje zahraničněpolitické zájmy ČR v Evropské unii.
 • Připravuje podklady a stanoviska pro jednání v rámci EU.
 • Sleduje vývoj politických vztahů jednotlivých států k ostatním státům, včetně vztahů mezi členskými a nečlenskými zeměmi EU, sleduje rovněž jejich postoje k důležitým zahraničně politickým tématům, která jsou předmětem zájmu EU, k aktuálním obecným procesům vývoje v EU a k postavení EU ve světě.
 • Rozvíjí vztahy s dalšími zeměmi a mezinárodními organizacemi na dvoustranném a mnohostranném základě.
 • Usiluje o rozvíjení dobrých vztahů se sousedními zeměmi a posilování regionální spolupráce.
 • Podílí se na aktivním působení ČR v NATO.
 • Ve spolupráci s dalšími resorty, mezinárodními organizacemi a jednotlivými státy, formuluje politiku boje proti mezinárodnímu terorismu.
 • Spolupracuje na formulaci, provádění a koordinaci bezpečnostní politiky ČR.
 • Stanovuje zahraničně politickou orientaci České republiky v jednotlivých oborech.
 • Z politického hlediska napomáhá sjednávání a provádění mezinárodních smluv mezi ČR a jinými státy.
 • Rozvíjí vztahy s nevládními organizacemi, zejména při prosazování priorit zahraniční politiky ČR.
 • Zabezpečuje prezentaci ČR v zahraničí.
 • Koordinuje celostátní systém zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR.
 • Odpovídá za dodržování pravidel jednotné protokolární praxe a pravidel v oblasti diplomatických výsad a imunit.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: