Povolání
Sestra pro nukleární medicínu

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Platové rozmezí
20 912 Kč - 35 793 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro nukleární medicínu poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči v souvislosti s aplikací lékařského ozáření v oboru nukleární medicína.

Pracovní činnosti

 • Monitorování zdravotního a psychického stavu pacientů před, v průběhu a po provedení aplikace radiofarmaka nebo radiologického vyšetření, sledování místních i celkových změn.
 • Obsluha přístrojů pro statické a dynamické studie, jednofotonovou emisní výpočetní tomografii (SPECT) a pozitronovou emisní tomografii (PET).
 • Příprava záznamů vyšetření pro vyhodnocení lékařem.
 • Informování pacientů o prováděném odborném výkonu, rizicích souvisejících s lékařským ozářením a postupech k jejich snížení, a to bez indikace provádění praktické části jednotlivého lékařského ozáření.
 • Úprava připravených radiofarmak podle požadované aktivity k přímé aplikaci, včetně zajištění dalších činností souvisejících s jejich používáním, zejména likvidace zbytků a dekontaminace pracoviště.
 • Aplikace radiofarmak pacientům.
 • Podílení se na provádění diagnostických metod včetně akvizice a základní analýzy dat jednotlivých vyšetření a spolupráce při léčbě pomocí otevřených zářičů, a to na základě požadavku indikujícího lékaře a indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem.
 • Asistence při specializovaných radiologických postupech, které jsou náročné z hlediska rychlosti zachycení případných odchylek od normy, nebo při použití metod, které nejsou součástí běžných zavedených postupů pod odborným dohledem lékaře.
 • Podílení se na činnostech souvisejících se zajištěním radiační ochrany a zabezpečováním jakosti pod odborným dohledem radiačního fyzika nebo jiné dohlížející osoby.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, pracovní dobou na směny, chemickými látkami a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví, bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, bakalářský studijní program v oboru psychologie a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dezinfekce a sterilizace
ošetřovatelská péče
měření a sledování zdravotního stavu a životních funkcí
aplikace injekcí a očkovacích látek
odebírání krve a dalších biologických vzorků
obvazová technika
péče o lůžka a o další inventář

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Monitorování zdravotního a psychického stavu pacientů před, v průběhu a po provedení aplikace radiofarmaka nebo radiologického vyšetření
Obsluha přístrojů pro statické a dynamické studie v nukleární medicíně v rámci ošetřovatelské péče
Úprava připravených radiofarmak
Aplikace radiofarmak pacientům
Asistence při specializovaných radiologických postupech

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací