Povolání
Referent specialista vnějších ekonomických vztahů a služby

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Alternativní názvy: Referent specialista dvoustranných a mnohostranných ekonomických vztahů
Platové rozmezí
24 427 Kč - 55 605 Kč

Charakteristika

Referent specialista vnějších ekonomických vztahů zajišťuje na úrovni Ministerstva zahraničních věcí České republiky, případně dalších ministerstev a ostatních orgánů státní správy vztahy České republiky vůči jinému státu či skupině států, příslušným mezinárodním vládním organizacím a jiným mezinárodním orgánům v oblasti ekonomické diplomacie a mezinárodních vládních organizací ekonomického, environmentálního aj. zaměření.

Pracovní činnosti

  • Tvoří koncepci zahraniční politiky ČR v oblasti dvoustranné ekonomické spolupráce nebo v oblasti mezinárodních vládních organizací ekonomického, environmentálního aj. zaměření a zajišťuje její realizaci.
  • Koordinuje a analyzuje vztahy ČR s jiným státem či skupinou států a s mezinárodními vládními organizacemi v oblasti ekonomické, environmentální aj. spolupráce.
  • Vyhodnocuje politicko ekonomický rámec rozvoje smluvní základny v dané oblasti.
  • Sleduje a vyhodnocuje legislativní změny v oblasti ekonomické, environmentální aj. spolupráce, jež mají vliv na hospodářskou spolupráci ČR se zahraničím.
  • Zajišťuje agendu vnějších ekonomických vztahů ČR vůči jinému státu či skupině států a mezinárodním vládním organizacím a jiným mezinárodním orgánům, včetně zastupování zájmů ČR v EU v rámci vnějších ekonomických vztahů.
  • Koordinuje diplomatické vztahy ČR v oblasti ekonomické, environmentální aj. spolupráce, včetně oblasti mezinárodních vládních organizací ekonomického, environmentálního aj. zaměření.
  • Koordinuje naplňování závazků ČR vůči jinému státu či skupině států a závazků ČR z mezinárodních smluv ekonomického, environmentálního aj. zaměření.
  • Zajišťuje přípravu podkladů a stanovisek k zajištění vnitrostátních předpokladů pro spolupráci v oblasti vnějších ekonomických vztahů ČR vůči jinému státu či skupině států a vůči mezinárodním organizacím, podílí se na přípravě a sjednávání mezinárodních smluv ekonomického, environmentálního aj. zaměření.
  • Zajišťuje analytickou činnost, přípravu a zpracování podkladových materiálů, např. o vývoji zahraničního obchodu, makroekonomickém vývoji aj. pro posuzování ekonomických zájmů ČR, včetně posuzování nestandardních mezinárodních situací a jevů, které mohou mít vliv na spolupráci s ČR.
  • Zajišťuje spolupráci s věcně příslušnými resorty ČR a zastupitelskými úřady v zahraničí při realizaci koncepce zahraniční politiky ČR vůči jinému státu či skupině států, mezinárodním vládním organizacím a jiným mezinárodním orgánům v oblasti vnějších ekonomických vztahů, včetně podpory exportu apod.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru právní specializace a magisterský studijní program v oboru mezinárodní ekonomické vztahy. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru mezinárodní teritoriální studia, magisterský studijní program, magisterský studijní program v oboru právo a právní věda a magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
tvorba koncepčních, normotvorných a metodických materiálů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění obchodních analýz pro vytváření předpokladů pro posuzování exportních zájmů ČR na zahraničních trzích, v oblasti obchodně ekonomických vztahů
Poskytování informací zahraničním subjektům o možnostech obchodní a ekonomické spolupráce, případně investování na českém trhu, v rámci zahraničních obchodně ekonomických vztahů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací