Povolání
Sestra pro pracovně-lékařskou péči

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Platové rozmezí
20 912 Kč - 35 793 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro pracovně-lékařskou péči poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, v oboru práce sestry v pracovním lékařství.

Pracovní činnosti

 • Identifikace rizikových faktorů pracovních podmínek.
 • Podílení se na hodnocení zdravotních rizik při práci a na hodnocení kvality pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska fyzické i duševní zátěže.
 • Provádění poradenství ve vztahu ke zdravým pracovním podmínkám a ochraně zdraví a bezpečnosti práce.
 • Provádění dohledu nad zdravím pracovníků.
 • Podílení se na hodnocení zdravotního stavu pracovníků.
 • Provádění poradenství z hlediska požadavků ergonomie a hygieny práce.
 • Příprava a realizace projektů podpory zdraví ve vztahu k pracovním podmínkám.
 • Podílení se na prevenci onemocnění vznikajících v souvislosti s výkonem práce.
 • Příprava a organizace preventivních vyšetření, zvaní pacientů na kontrolní vyšetření.
 • Edukace pracovníků, podílení se na výchově a školení zaměstnanců především v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, včetně školení v poskytování první pomoci.
 • Sledování pracovní neschopnosti pracovníků.
 • Organizace a administrativní zajišťování dispenzární péče.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, pracovní dobou na směny, chemickými látkami a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru všeobecné lékařství, bakalářský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti psychologie a bakalářský studijní program v oboru pedagogika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dezinfekce a sterilizace
ošetřovatelská péče
měření a sledování zdravotního stavu a životních funkcí
aplikace injekcí a očkovacích látek
odebírání krve a dalších biologických vzorků
obvazová technika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Poskytování, organizování a metodické řízení ošetřovatelské péče včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče dle příslušné specializace

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací