Povolání
Sestra pro transfuzní službu

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Platové rozmezí
20 912 Kč - 35 793 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro transfuzní službu samostatně poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o pacienty v oboru transfuzní služba.

Pracovní činnosti

 • Informování dárců krve nebo pacientů o možných nežádoucích účincích při odběru plné krve nebo jejích složek, přístrojových autologních odběrech, aferetických odběrech, léčebné plazmafereze a jejich prevenci.
 • Hodnocení kvality žilního vstupu pro mimotělní oběh.
 • Příprava speciálního zdravotnického materiálu k jednotlivým aferetickým odběrům.
 • Sledování, dokumentace a analýza získaných údajů během separace a po separaci.
 • Rozpoznávání technických komplikací.
 • Provádění opakované venepunkce a výměny přístrojů při vzniku náhlé závažné technické komplikace během separace krevních elementů.
 • Ukončování separace a hodnocení stavu klientů bezprostředně po ukončení separace, péče o žilní vstup po separaci.
 • Příprava vybavení a pacientů před zavedením žilního katétru pro aferetický odběr.
 • Provádění venepunkce a napojení pacientů na mimotělní oběh včetně odběrů požadovaných vzorků pro povinná vyšetření.
 • Podávání antikoagulačních roztoků a jiných léčiv do žíly podle druhu aferetického odběru.
 • Zadávání parametrů pomocí hemokalkulátoru pro jednotlivé aferetické odběry.
 • Provádění speciálních odběrů na separátorech krevních elementů podle požadavků klinických pracovišť, zejména separaci periferních kmenových buněk a odběry granulocytů na základě indikace lékaře.
 • Podílení se na výrobě transfuzních přípravků při dodržení zásad správné výrobní praxe, zejména při získávání krve a jejích složek, jejich zpracování, označování, kontrole, skladování, balení, přepravě a výdeji a při vedení dokumentace o těchto činnostech, vše pod odborným dohledem farmaceuta nebo jiné kvalifikované osoby odpovědné za výrobu léčiv podle zvláštního právního předpisu.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, pracovní dobou na směny, chemickými látkami a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru všeobecné lékařství, bakalářský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti psychologie a bakalářský studijní program v oboru pedagogika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dezinfekce a sterilizace
ošetřovatelská péče
měření a sledování zdravotního stavu a životních funkcí
aplikace injekcí a očkovacích látek
odebírání krve a dalších biologických vzorků
obvazová technika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Samostatné poskytování, organizace a metodické řízení ošetřovatelské péče včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče
Podílení se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o pacienty

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací