Povolání
Klinický perfuziolog

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Platové rozmezí
20 912 Kč - 35 793 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Klinický perfuziolog samostatně poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči v souvislosti s řízením mimotělního oběhu.

Pracovní činnosti

 • Řízení mimotělního oběhu při operacích na otevřeném srdci na základě indikace.
 • Vybírání vhodného typu oxygenátoru krve a velikosti kanyl pro vypočtený minutový průtok krve na základě indikace.
 • Plnění okruhu pro mimotělní oběh náhradními roztoky, krevními deriváty a léčivými přípravky a jeho odvzdušňování na základě indikace.
 • Kontrola dostatečné antikoagulace krve před a během mimotělního oběhu na základě indikace.
 • Zabezpečování řízené hemodiluce, systémové perfuze a výměny krevních plynů, řízení tělesné teploty, včetně hypotermie, činnosti související s úpravou vnitřního prostředí pacienta a jeho krevního tlaku na základě indikace.
 • Aplikace krevních derivátů na základě indikace.
 • Obsluha autotransfuzních systémů, provádění hemofiltrace a modifikované hemofiltrace při mimotělním oběhu, případně hemodiafiltrace na základě indikace.
 • Aplikace léčivých přípravků do mimotělního oběhu, aplikace krevní hyperkalemické kardioplegie do kořene aorty případně cíleně do koronárních arterií v součinnosti s lékařem-operatérem a v souladu s průběhem operačního výkonu na základě indikace.
 • Technické zabezpečování podpůrné cirkulace při srdečním selhání nebo podpůrného mimotělního oběhu s membránovou oxygenací (ECMO) při selhání srdce a plic.
 • Obsluha systémů podpory selhávajícího oběhu (například kontrapulzace, univentrikulární a biventrikulární mechanické srdeční podpory).
 • Řízení podpůrného mimotělního oběhu a ohřívání při akcidentální hypotermii v rámci resuscitace oběhu, obsluha systémů mimotělního oběhu při operačních výkonech a dalších léčebných úkonech, které mimotělní oběh vyžadují.
 • Technické zabezpečování izolované hypertermické perfuze končetin cytostatiky na základě indikace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, pracovní dobou na směny, chemickými látkami a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru všeobecné lékařství, bakalářský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti psychologie a bakalářský studijní program v oboru pedagogika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dezinfekce a sterilizace
ošetřovatelská péče
měření a sledování zdravotního stavu a životních funkcí
aplikace injekcí a očkovacích látek
odebírání krve a dalších biologických vzorků
obvazová technika
péče o lůžka a o další inventář

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení mimotělního oběhu při operacích na otevřeném srdci na základě indikace
Vybírání vhodného typu oxygenátoru krve a velikosti kanyl pro vypočtený minutový průtok krve na základě indikace
Plnění okruhu pro mimotělní oběh náhradními roztoky, krevními deriváty a léčivými přípravky na základě indikace
Kontrola dostatečné antikoagulace krve před a během mimotělního oběhu na základě indikace
Zabezpečování řízené hemodiluce, systémové perfuze a výměny krevních plynů, řízení tělesné teploty, včetně hypotermie, činnosti související s úpravou vnitřního prostředí pacienta a jeho krevního tlaku na základě indikace
Aplikace krevních derivátů na základě indikace
Technické zabezpečování podpůrné cirkulace při srdečním selhání nebo podpůrného mimotělního oběhu s membránovou oxygenací (ECMO) při selhání srdce a plic na základě indikace

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací