Povolání
Referent specialista oborových koncepcí a právních záležitostí systému veřejné správy

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
24 427 Kč - 55 605 Kč

Charakteristika

Referent specialista oborových koncepcí a právních záležitostí systému veřejné správy vytváří koncepce na úseku správy a rozvoje systému veřejné správy a podílí se na jejich realizaci v platné právní úpravě a praxi.

Pracovní činnosti

 • Tvorba koncepcí systému veřejné správy, zejména se zaměřením na celostátní systém veřejné správy včetně systému územní veřejné správy, jeho správu a rozvoj, podíl na jejich realizaci v platné právní úpravě a praxi.
 • Tvorba a posuzování programů vývoje, koncepcí a věcných záměrů ve věcech celostátního systému veřejné správy včetně systému územní veřejné správy.
 • Tvorba návrhů právních úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky, zejména se zaměřením na celostátní systém veřejné správy, jeho správu a rozvoj, jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády a v rámci meziresortních připomínkových řízení.
 • Zajišťování meziresortní spolupráce na úseku tvorby koncepcí a realizace systému veřejné správy v platné právní úpravě.
 • Tvorba celostátní koncepce kontroly, inspekce a dozoru vykonávané všemi orgány veřejné správy a s tím související legislativy.
 • Provádění analýzy právního a skutkového stavu a tvorba návrhů zákonných úprav na úseku poskytování informací v oblasti veřejné správy.
 • Provádění analýzy právního a skutkového stavu a tvorba návrhů zákonných úprav postavení, kompetencí a činnosti územních samosprávných celků.
 • Zpracovávání výkladových stanovisek k právním předpisům a metodická činnost k aplikaci právních předpisů z oblasti systému veřejné správy.
 • Poskytování odborné a metodické pomoci územním samosprávným celkům při výkonu jejich působnosti.
 • Odborné zajišťování agendy a právních záležitostí týkajících se rozpouštění a svolávání zastupitelstev obcí, krajů a hl. m. Prahy v zákonem stanovených případech včetně jednání před soudy ve věcech žalob územních samosprávných celků proti rozhodnutí o rozpuštění zastupitelstva.
 • Odborné zajišťování agendy související s vyjadřováním vlády k žádostem obcí o ustavení městem nebo městysem.
 • Usměrňování činnosti správců obcí.
 • Zajišťování odborných a koordinačních činností při vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru ekonomika a management, magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie, magisterský studijní program v oboru právo a právní věda a bakalářský studijní program v oboru hospodářská politika a správa.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
legislativní pravidla pro zacházení s osobními údaji
správní právo, správní řád
práce s textovým editorem, zvládání administrativy pomocí počítače
práce s tabulkovým procesorem
využívání elektronické pošty
práce s internetem
veřejné finance obecně
státní správa a samospráva na centrální úrovni
státní správa a samospráva na místní nebo regionální úrovni
právní věda, právní principy a zásady
tvůrčí psaní
ústavní instituce
lidská práva

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Prověřování oprávněnosti přijatých stížností právního charakteru
Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů
Znalosti problematiky výkonu státní správy
Používání aplikačního programového vybavení využitelného v dané profesní oblasti
Spolupráce při tvorbě koncepcí a metodik
Koordinace spolupráce s ostatními útvary a organizačními složkami státu
Vypracování odborných informačních výstupů, popř. jiných dokladů či dokumentů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací