Povolání
Referent specialista koordinace a rozvoje územní veřejné správy

Charakteristika

Referent specialista koordinace a rozvoje územní veřejné správy se podílí na tvorbě a realizaci celostátní koncepce vývoje systému veřejné správy, zejména se zaměřením na problematiku územní veřejné správy.

Pracovní činnosti

 • Zpracování návrhů věcných řešení a právních úprav územního členění státu, výstavby a působnosti územních orgánů veřejné správy a návrhy racionalizačních opatření.
 • Podíl na zabezpečení optimálních podmínek pro výkon působnosti územních samosprávných celků.
 • Tvorba koncepce rozvoje územní veřejné zprávy a územního členění státu.
 • Tvorba a posuzování návrhů programů a koncepcí vývoje systémů státní správy a samosprávy.
 • Tvorba a posuzování záměrů věcného řešení v oblasti rozvoje územní veřejné správy a zajišťování související koordinační činnosti.
 • Zabezpečení komplexních programů a postupných kroků nezbytných k praktickému uskutečnění koncepčních a reformních změn fungování územní veřejné správy.
 • Komplexní posuzování v připomínkovém řízení, zpracovávání zásadních věcných stanovisek k návrhům předkládaným vládě ve věci výkonu rozvoje územní veřejné správy a návrhům souvisejícím.
 • Celostátní koordinace a zajišťování mezirezortní spolupráce při plnění úkolů v úrovni ústřední státní správy směrem k zabezpečení výkonu územní veřejné správy.
 • Tvorba analytických podkladů se zaměřením na ekonomickou a finanční problematiku spojenou se zajištěním přeneseného výkonu státní správy v územních samosprávných celcích. Tvorba koncepce příspěvku na výkon státní správy pro obce a kraje.
 • Organizace a koordinace součinnosti krajů a obcí při realizaci legislativních opatření při výkonu státní správy v přenesené působnosti a poskytování potřebné metodické pomoci.
 • Zajišťování všeobecné celostátní koordinace a metodického usměrňování výkonu státní správy v území.
 • Stanovování forem spolupráce mezi územními pracovišti ústředních státních orgánů, krajskými úřady a úřady obcí, vyhodnocování spolupráce a navrhování opatření příslušným resortům a vládě.
 • Spolupráce při přípravě souvisejících materiálů pro jednání vlády.
 • Organizace pravidelného kontaktu představitelů státní správy s představiteli územních samosprávných celků a jejich úřadů.
 • Zabezpečování metodické pomoci územním samosprávným celkům.
 • Výkon státní strávy a zajišťování úkolů ve věcech územního členění státu.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: