Povolání
Referent specialista pro tvorbu efektivní veřejné správy

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)

Charakteristika

Referent specialista pro tvorbu efektivní veřejné správy provádí systematická hodnocení pozitivních a negativních dopadů navrhovaných či existujících právních předpisů na okolní prostředí, zejména z hlediska hospodářského, sociálního, environmentálního a podmínek pro podnikání. Podílí se na přípravě koncepčních a strategických materiálů směřujících k zajištění větší efektivity procesů ve veřejné správě a implementaci metod řízení kvality ve veřejné správě. Podílí se na tvorbě a realizaci koncepce vládní protikorupční politiky. Zabezpečuje evropské a mezinárodní přesahy vykonávaných činností.

Pracovní činnosti

 • Příprava průřezových koncepcí v oblasti zefektivňování veřejné správy a zabezpečení koordinace jejich přípravy v rámci ústředních správních úřadů.
 • Příprava koncepčních a metodických materiálů v oblasti reformy regulace a kvality veřejné správy.
 • Systematické hodnocení negativních a pozitivních dopadů navrhovaných či existujících právních předpisů v oblasti hospodářské, sociální a environmentální a tvorba podkladů pro politická rozhodnutí o přijetí či nepřijetí navrhovaných právních úprav, přehodnocení, úpravu či zrušení stávající úpravy.
 • Zabezpečení spolupráce s ústředními správními úřady při tvorbě právních předpisů z hlediska implementace metody RIA.
 • Příprava, metodické usměrňování a koordinace zavádění metod řízení kvality ve veřejné správě.
 • Tvorba koncepcí a strategických materiálů směřujících k zajištění větší efektivity procesů ve veřejné správě.
 • Tvorba koncepčních materiálů na úseku protikorupčních opatření včetně související legislativní činnosti a zpracovávání zásadních věcných stanovisek k navrhovaným legislativním úpravám z hlediska jejich souladu se strategií vlády v boji proti korupci.
 • Koordinační činnost ve vztahu k ústředním orgánům státní správy nebo koordinační činnost v rámci resortu při plnění úkolů souvisejících s aktivitami zaměřenými na boj proti korupci.
 • Koordinační činnost a projednávání věcných problémů týkajících se protikorupčních opatření s územními samosprávnými celky.
 • Koordinace plnění úkolů ČR ve vztahu k EU a dalším mezinárodním organizacím v oblasti reformy regulace, kvality veřejné správy a protikorupční politiky.
 • Podíl na tvorbě koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností, jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení, zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: