Povolání
Hlavní energetik v těžbě a úpravě nerostných surovin

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: povrchové dobývání a úprava surovin
Platové rozmezí
38 100 Kč - 85 180 Kč

Charakteristika

Hlavní energetik v těžbě a úpravě nerostných surovin řídí a kontroluje činnost na úseku energetiky v organizaci zabývající se těžbou a úpravou nerostných surovin.

Pracovní činnosti

 • Vytváření podkladů pro strategická rozhodnutí v oblasti energetického hospodářství.
 • Zajišťování licence pro elektrickou energii, teplo a zemní plyn.
 • Koordinace a kontrola zajišťování revizí energetického zařízení.
 • Zajišťování a předkládání plánů týkajících se energetického hospodářství organizace.
 • Zajišťování analýz spotřeby energií, včetně cenového vývoje.
 • Vyhodnocování efektivnosti rozsáhlých investic v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Zpracování a vedení příslušné technické a provozní dokumentace.
 • Kontrola dodržování platných směrnic, norem a právních předpisů v oblasti energetiky.
 • Schvalování ročních a čtvrtletních odběrů zemního plynu a elektřiny.
 • Koordinace a metodické řízení pracovníků útvaru energetiky.
 • Jednání s orgány státní a veřejné samosprávy v rozsahu daných pravomocí.
 • Kontrola a zajišťování realizace nápravných opatření uložených kontrolními orgány.
 • Zajišťování statistických údajů v oblasti energetiky v rozsahu daném předpisy ČSÚ, MPO a podnikovými normami.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru energetika a magisterský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru energetika, bakalářský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika a bakalářský studijní program v oboru strojírenská technologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
zařízení a systémy pro výrobu energie a jejich provoz
prvky, zařízení a systémy automatické regulace
druhy energie, jejich přenos, využívání, ztráty, účinnost
systémy a standardy jakosti a kvality v energetice
zařízení a systémy pro rozvod energie a jejich provoz

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepcí a prognóz rozvoje energetiky na podniku
Orientace v technické dokumentaci a normách uplatňovaných v energetice
Zpracování podnikových metodik v energetice
Systémy řízení energetického hospodářství podniku

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací