Povolání
Administrátor pohřebiště

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: pohřební služby
Alternativní názvy: Správce pohřebiště, Pracovník pohřebiště
Platové rozmezí
15 244 Kč - 27 413 Kč

Charakteristika

Administrátor pohřebiště samostatně a komplexně zajišťuje správu veřejného pohřebiště.

Pracovní činnosti

 • Správa a údržba veřejného pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně.
 • Vedení předepsané evidence veřejného pohřebiště.
 • Oznamování konce nájmu hrobových míst dosavadním uživatelům dle odpovídajícího zákona.
 • Uzavírání smluv o nájmu hrobových míst.
 • Zpracování návrhů na stanovení cen nájmu hrobového místa a služeb s nájem spojených dle zásad cenové regulace, je li předepsaná.
 • Výběr tržeb za nájem hrobových míst a služby s nájmem spojené.
 • Zabezpečení souhrnu úkonů po skončení nájmu hrobového místa.
 • Dozor nad dodržováním Řádu veřejného pohřebiště.
 • Povolování a zajišťování pohřbívání lidských pozůstatků nebo exhumaci lidských ostatků.
 • Ukládání zpopelněných lidských ostatků.
 • Zajišťování doplňkových služeb a obslužných činností.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru veřejnosprávní činnost a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru veřejnosprávní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa, bakalářský studijní program v oboru hospodářská politika a správa, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru podnikání v oborech a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
související právní předpisy
pohřebnictví
základy komunikace, komunikační dovednosti, metody alternativní komunikace
cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Definování veřejného pohřebiště, jeho zřízení a vymezení činností
Definování pohřbívání, exhumace a nakládání se zpopelněnými ostatky
Vymezení náležitosti Řádu veřejného pohřebiště
Užívání hrobového místa na veřejném pohřebišti a přechod nájmu
Skončení nájmu hrobového místa a vyklizení od hrobového zařízení
Vedení předepsané evidence veřejného pohřebiště
Oceňování nájmu hrobových míst a služeb na veřejném pohřebišti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací