Povolání
Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: pohřební služby
Alternativní názvy: Pracovník pohřební služby, Pracovník pohřebiště, Pracovník krematoria
Platové rozmezí
15 244 Kč - 27 413 Kč

Charakteristika

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků zajišťuje převzetí lidských pozůstatků, jejich úpravu, uložení do rakve, přechodné uložení do chlazených prostor a převozy spojené s pitvou nebo pohřbením.

Pracovní činnosti

  • Vybavování rakví podle objednávky objednatele pohřbení.
  • Oblékání a úprava lidských pozůstatků.
  • Manipulace s lidskými pozůstatky při ukládání do rakve.
  • Provedení převozů lidských pozůstatků z místa úmrtí a jeho předání na patologii nebo v místě přechodného uložení a následné převezení na místo pohřbení.
  • Příprava a spolupráce při organizování pohřebních obřadů.
  • Úklid, čištění, dezinfekce a pravdilená kontrola stavu chladících zařízení pro přechodné ukládání lidských pozůstatků, prostorů aut a transportních rakví.
  • Vedení příslušných evidencí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb a střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb. Jinou alternativu představuje základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pohřebnictví
základy komunikace, komunikační dovednosti, metody alternativní komunikace
související právní předpisy
bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Převážení lidských pozůstatků a ostatků
Obstarání úkonů při smutečních obřadech
Přechodné ukládání lidských pozůstatků do doby pohřbení
Omývání, uzavření tělních otvorů, holení, kosmetická úprava, oblékání a další úpravy lidských pozůstatků do rakví při přípravě smutečních obřadů nebo ve spolupráci s pozůstalými
Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé
Úklid, čištění a dezinfekce pohřebních vozidel, transportních rakví, chladicích zařízení a márnic

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

více informací