Povolání
Kominík

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy

Charakteristika

Kominík provádí veškeré činnosti spojené se stavbou, instalací, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení v souladu s platnou legislativou, provádí připojování spotřebičů paliv na spalinovou cestu, kontrolu spalování a měření účinnosti spalování u všech druhů paliv a na základě zjištěných skutečností z průběhu spalování navrhuje řešení optimalizace spalovacího procesu.

Pracovní činnosti

 • Čtení stavebních výkresů, výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů a technické dokumentace.
 • Návrhy a posouzení návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest ve vztahu k připojovaným spotřebičům paliv.
 • Zpracování technické dokumentace při stavbě a opravě komínového tělesa dle platné legislativy.
 • Výpočet rozměrů komínů a kouřovodů, výpočet komínového tahu ke konkrétnímu spotřebiči paliv a předepsanému palivu.
 • Měření hodnoty vypouštěných látek ve spalinách, vyhodnocení účinnosti spalovacího procesu.
 • Tahové, tlakové a kouřové zkoušky komínů a zkoušky těsnosti.
 • Provozní kontrola a kontrola průchodnosti všech druhů spalinových cest.
 • Stavba a opravy komínů a kouřovodů, instalace komínových vložek a připojování spotřebičů paliv.
 • Čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
 • Zjišťování závad spalinových cest, určování způsobu jejich odstranění.
 • Zpracování zprávy o měření vypouštěných látek, vyhodnocení účinnosti spalování a o provedených činnostech.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a ve výškách a požární ochrany.
 • Posuzování provozuschopnosti spalinových cest a bezpečnosti při jejich obsluze a údržbě.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži prací ve výškách. Také je vystaven značné zátěži prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, prachem a chemickými látkami.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kominík, kominické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kominík, kominické práce.

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie čištění a údržby komínů a kouřovodů
žáruvzdorné stavební a keramické materiály
technologie zednických prací
bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví
konstruování a tvorba technické dokumentace pomocí počítače (CAD aj.)
stavební výkresy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Diagnostika závad kouřových kanálů, komínů a kouřovodů
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů
Kontrola průchodnosti komínů, čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů na pevná paliva
Měření vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování
Výpočet rozměru průduchu komínu a kouřovodu dle dispozičních podmínek projektové dokumentace stavby komínu
Opravy komínů a jejich příslušenství
Provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů
Zpracování dokumentace měření vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování
Posuzování návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest
Provozní kontrola konstrukce, funkce a připojení topidel na komín, posuzování topidel z hlediska požární ochrany
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách
Orientace v konstrukci komínů a připojování topidel na komín
Orientace v právních předpisech a technických normách pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv
Montáž a demontáž komínů, kouřovodů a komínových vložek

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací