Povolání
Podnikový právník

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: právo
Alternativní názvy: Firemní právník
Odborný směr:
Platové rozmezí
28 413 Kč - 57 131 Kč

Charakteristika

Podnikový právník zastupuje organizaci, k níž je v pracovně právním nebo jiném obdobném poměru, v občanskoprávních sporech, připravuje návrhy smluv, právních podání a žalob, zpracovává právní expertizy a provádí další odborné právnické činnosti.

Pracovní činnosti

  • Zpracování právních rozborů a stanovisek.
  • Příprava návrhů smluv, právních podání a žalob.
  • Zastupování zaměstnavatele v řízení před soudy a jinými orgány.
  • Provádění výkladu právních předpisů.
  • Mimosoudní vymáhání pohledávek a řešení právních sporů.
  • Poskytování právních rad.
  • Vyřizování a vedení právní agendy v jednotlivých oborech práva.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru teoretické právní vědy a doktorský studijní program v oboru teoretické právní vědy.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník
pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti
autorské právo, průmyslově právní ochrana
komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník
právo v oblasti finančních a kapitálových trhů
převody nemovitostí
právo Evropské unie
soudnictví
státní zastupitelství
notářství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Poskytování právních porad managementu i zaměstnancům organizace
Řešení obchodně-právních, občansko-právních, pracovně-právních a ostatních právních záležitostí organizace včetně vymáhání pohledávek
Zastupování organizace v řízení před soudy a jinými orgány
Kontrola náležitostí právních dokumentů důležitých pro jejich platnost včetně kontroly dodržování lhůt z těchto dokumentů vyplývajících nebo souvisejících s poskytovanými právními službami
Analýza a právní rozbory složitějších případů či návrhů smluv, obchodních podmínek, nabídek apod.
Příprava a kompletace podkladů a dokladů potřebných pro poskytované právní služby
Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů
Sepisování smluv, právních podání, žalob, odvolání popř. dalších listin a dokumentů nebo jejich návrhů v souvislosti s hospodářskou činností organizace a jejími ekonomickými vazbami
Řízení činností právního útvaru u zaměstnavatele
Vedení spisů dle jednotlivých případů právní korespondence a dalších dokladů a jejich příprava pro archivaci v oblasti podnikového právníka

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací