Povolání
Podnikový právník

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: právo
Alternativní názvy: Firemní právník
Odborný směr:
Platové rozmezí
28 413 Kč - 57 131 Kč

Charakteristika

Podnikový právník zastupuje organizaci, k níž je v pracovně právním nebo jiném obdobném poměru, v občanskoprávních sporech, připravuje návrhy smluv, právních podání a žalob, zpracovává právní expertizy a provádí další odborné právnické činnosti.

Pracovní činnosti

  • Zpracování právních rozborů a stanovisek.
  • Příprava návrhů smluv, právních podání a žalob.
  • Zastupování zaměstnavatele v řízení před soudy a jinými orgány.
  • Provádění výkladu právních předpisů.
  • Mimosoudní vymáhání pohledávek a řešení právních sporů.
  • Poskytování právních rad.
  • Vyřizování a vedení právní agendy v jednotlivých oborech práva.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru teoretické právní vědy a doktorský studijní program v oboru teoretické právní vědy.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti
autorské právo, průmyslově právní ochrana
komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník
právo v oblasti finančních a kapitálových trhů
státní zastupitelství
notářství
převody nemovitostí
právo Evropské unie
občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník
soudnictví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Poskytování právních porad managementu i zaměstnancům organizace
Řešení obchodně-právních, občansko-právních, pracovně-právních a ostatních právních záležitostí organizace včetně vymáhání pohledávek
Zastupování organizace v řízení před soudy a jinými orgány
Kontrola náležitostí právních dokumentů důležitých pro jejich platnost včetně kontroly dodržování lhůt z těchto dokumentů vyplývajících nebo souvisejících s poskytovanými právními službami
Analýza a právní rozbory složitějších případů či návrhů smluv, obchodních podmínek, nabídek apod.
Příprava a kompletace podkladů a dokladů potřebných pro poskytované právní služby
Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů
Sepisování smluv, právních podání, žalob, odvolání popř. dalších listin a dokumentů nebo jejich návrhů v souvislosti s hospodářskou činností organizace a jejími ekonomickými vazbami
Řízení činností právního útvaru u zaměstnavatele
Vedení spisů dle jednotlivých případů právní korespondence a dalších dokladů a jejich příprava pro archivaci v oblasti podnikového právníka

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací