Povolání
Samostatný projektant elektroenergetických sítí

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: distribuce elektrické energie
Alternativní názvy: Projektant silnoproudých sítí
Odborný směr:
Platové rozmezí
20 845 Kč - 49 475 Kč

Charakteristika

Samostatný projektant elektroenergetických sítí zpracovává projektovou dokumentaci elektroenergetických sítí, zajišťuje právní podklad k realizaci projektu na stavebním úřadě, provádí autorský dozor při realizaci.

Pracovní činnosti

 • Seznámení se se zadáním stavby a ověřování stávajícího výchozího stavu sítě.
 • Zajištění podkladů z GIS správců sítí, mapových podkladů z GIS zadavatele popř. z katastru a zjištění vlastníků dotčených nemovitostí.
 • Ověření průchodnosti navržené trasy s ohledem na vlastníky nemovitostí a dotčené organizace a orgány státní správy.
 • Navrhování trasy kabelů, umístění podpěrných bodů, rozpojovacích a přípojkových skříní, podélný profil vedení.
 • Projednání trasy a umístění s vlastníky nemovitostí formou právního vypořádání.
 • Vypracování dokumentace v rozsahu pro územní a stavební řízení včetně projednání a zajištění potřebných stanovisek a souhlasů dotčených organizací a orgánů státní správy.
 • Zajišťování právních podkladů pro realizaci stavby u stavebního úřadu ( územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení ).
 • Vypracování realizační dokumentace s ohledem na požadavky přenosové, jištění, ochrany před úrazem elektrickým proudem, to vše podle standardů zadavatele.
 • Zpracování výkazu výměr se soupisem potřebných prací, materiálu a dodávek.
 • Provádění autorského dozoru při realizaci.
 • Vypracování dokumentace skutečného provedení.
 • Výpočet mechanické únosnosti podpěrných bodů uzemnění

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika, vyšší odborné vzdělání v oboru silnoproudá elektrotechnika a vyšší odborné vzdělání v oboru elektrotechnika. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pravidla a postupy stavebních řízení a dalších správních procedur
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
venkovní elektrická vedení
legislativa ve stavebnictví
zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz
právní předpisy a obecné požadavky na výstavbu
geografický informační systém (GIS)

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Provádění výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace, popř. podkladů pro cenovou kalkulaci
Provádění technických výpočtů souvisejících s projekty
Projednávání náležitostí územního a stavebního řízení s jeho účastníky
Zajišťování autorského dozoru při realizaci projektových akcí v oblasti energetiky
Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků
Vypracovávání rozpočtů staveb obvyklé složitosti
Vyhodnocování a sjednocování požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních
Ovládání grafických programů
Orientace v problematice ochrany životního prostředí
Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení
Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů
Orientace v předpisech a technických normách
Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice
Zajišťování podkladů pro územní a stavební řízení
Zajišťování údajů z katastru nemovitostí
Provádění prací stavební předprojektové přípravy, např. zaměření, dokumentace stávajícího stavu
Formulace požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů
Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací