Povolání
Muzejní edukátor

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: péče o památky, muzejnictví
Alternativní názvy: Muzejní pedagog, Edukační pracovník
Odborný směr:
Platové rozmezí
21 927 Kč - 32 538 Kč

Charakteristika

Muzejní pedagog didakticky zpřístupňuje obsahy a témata kulturního a přírodního dědictví (např. výstav a expozic) různým cílovým skupinám v muzeu. Vhodnou formou vzdělává návštěvníky různých cílových skupin prostřednictvím předávání informací o předmětech kulturní hodnoty, přírodninách, minulých a současných jevech.

Pracovní činnosti

 • Výzkum a analýza aktuálních vzdělávacích potřeb cílových skupin a reagování na ně nabídkou edukačních a doprovodných programů a akcí v muzeu.
 • Plánování, tvorba, koordinace, pilotáž a dokumentace edukačních programů pro různé cílové skupiny v muzeu.
 • Plánování, tvorba, koordinace, pilotáž a dokumentace doprovodných kulturních programů a akcí pro různé cílové skupiny v muzeu.
 • Tvorba doprovodných muzejně didaktických materiálů k expozicím, výstavám či edukačním programům (průvodci, pracovní listy, muzejně didaktické pomůcky).
 • Evaulace všech typů edukačních aktivit v muzeu.
 • Vědecké zpracování tématiky muzejní pedagogiky a tvorba adekvátních výstupů ve formě publikační a další vědecké činnosti.
 • Podpora vzdělávání návštěvníků muzea, uspokojování jejich intelektuální potřeby.
 • Tvorba edukační koncepce muzea.
 • Spolupráce na přípravě expozice, nové výstavy či edukačního programu s dalšími odbornými pracovníky muzea či jinými odbornými externisty.
 • Předávání vědeckých a dalších poznatků cílovým skupinám muzea.
 • Vzdělávání ostatních profesí v muzeu z hlediska efektivního předávání informací různým cílovým skupinám.
 • Tvorba obsahové náplně propagačních materiálů edukačních aktivit muzea.
 • Vedení a aktualizace databáze kontaktů návštěvníků muzea.
 • Koordinace průvodců, lektorů či kustodů v muzeu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru historické vědy a magisterský studijní program v oboru obecná teorie a dějiny umění a kultury. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru pedagogika, magisterský studijní program v oboru učitelství pro základní školy, magisterský studijní program v oboru učitelství pro střední školy a magisterský studijní program v oboru specializace v pedagogice.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předškolní vzdělávání a výchova
vedení odborného výcviku a praktického vyučování
muzeologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v aktuálním muzejně pedagogickém dění v domácím i zahraničním prostředí
Sestavení edukační koncepce muzea
Formulování edukačních cílů a didaktická analýza vzdělávacího obsahu učiva expozic a výstav ve vztahu k návštěvníkům
Sestavování a plánování edukačního či doprovodného kulturního programu
Výběr vhodných muzejně didaktických metod a jejich aplikace v muzejně pedagogické praxi
Aktivní vedení edukačního programu či jiného doprovodného kulturního programu
Tvorba metodického listu k příslušnému edukačnímu programu či doprovodnému muzejně didaktickému materiálu
Tvorba doprovodného muzejně didaktického materiálu (např. pracovní listy, průvodci pro děti a rodiče aj.) či pomůcek
Sestavování učebních úloh a úkolů při vytváření doprovodného muzejně didaktického materiálu
Reflexe edukačního programu a sebereflexe
Tvorba odborných výstupů ve formě přednášek a článků v odborných publikacích a na konferencích
Praktická realizace edukačních a doprovodných programů jednotlivým cílovým skupinám

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací