Povolání
Samostatný projektant elektroenergetických stanic

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: distribuce elektrické energie
Alternativní názvy: Projektant rozvoden, Projektant trafostanic
Odborný směr:
Platové rozmezí
20 845 Kč - 49 475 Kč

Charakteristika

Samostatný projektant elektroenergetických stanic zpracovává projektovou dokumentaci elektroenergetických stanic, zajišťuje právní podklad k realizaci projektu na Stavebním úřadě, provádí autorský dozor při realizaci.

Pracovní činnosti

 • Seznámení se zadáním stavby a ověřování si stávajícího výchozího stavu.
 • Zajištění podkladů z GIS správců sítí, mapové podklady z GIS zadavatele popř. z katastru a zajištění vlastníků dotčených nemovitostí.
 • Ověřění průchodnosti navrženého umístění s ohledem na vlastníky nemovitostí a dotčené organizace a orgány státní správy.
 • Navržení umístění elektroenergetické stanice, stavební dispozice.
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby
 • Projednání umístění elektroenergetické stanice s vlastníky nemovitostí formou právního vypořádání.
 • Vypracování dokumentace v rozsahu pro územní a stavební řízení včetně projednání a zajištění potřebných stanovisek a souhlasů dotčených organizací a orgánů státní správy.
 • Zajišťování právního podkladu pro realizaci stavby u stavebního úřadu (územní rozhodnutí, stavební povolení).
 • Vypracování realizační dokumentace s ohledem na požadované vybavení stroji, přístroji a zařízeními, jištění, ochrany před úrazem el. proudem, to vše podle standardů zadavatele.
 • Zpracování výkazu výměr se soupisem potřebných prací, materiálu a dodávek.
 • Provádění autorského dozoru při realizaci.
 • Vypracování dokumentace skutečného provedení.
 • Vypracování plánu BOZP.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika, vyšší odborné vzdělání v oboru silnoproudá elektrotechnika a vyšší odborné vzdělání v oboru elektrotechnika. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pravidla a postupy stavebních řízení a dalších správních procedur
prvky, zařízení a systémy automatické regulace
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení
trafostanice
elektrické stroje a přístroje
legislativa ve stavebnictví
bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví
zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz
právní předpisy a obecné požadavky na výstavbu
předpisy a technické normy požární ochrany
měřicí a regulační technika
geografický informační systém (GIS)

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Provádění výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace, popř. podkladů pro cenovou kalkulaci
Projednávání náležitostí územního a stavebního řízení s jeho účastníky
Zajišťování autorského dozoru při realizaci projektových akcí v oblasti energetiky
Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků
Vypracovávání rozpočtů staveb obvyklé složitosti
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních
Ovládání grafických programů
Orientace v problematice ochrany životního prostředí
Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení
Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů
Orientace v předpisech a technických normách
Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice
Zajišťování údajů z katastru nemovitostí
Formulace požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů
Provádění technických výpočtů souvisejících s projekty elektroenergetických stanic
Vyhodnocování a sjednocování požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů elektroenergetických stanic
Provádění prací stavební předprojektové přípravy elektroenergetických stanic např. zaměření, dokumentace stávajícího stavu
Zajišťování podkladů pro územní a stavební řízení pro stavbu elektroenergetických stanic

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací