Povolání
Hodnotitel rizik ukládání odpadů

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Platové rozmezí
20 497 Kč - 51 776 Kč

Charakteristika

Hodnotitel rizik ukládání odpadů vypracovává integrovanou analýzu úložiště a provádí hodnocení rizik ukládání odpadů v podzemních úložištích.

Pracovní činnosti

 • Vyhledávání a průzkum úložišť odpadů.
 • Zjišťování skutečností potřebných k posouzení možných vlivů úložiště odpadů na ložiska nerostů, vodní zdroje, životní prostředí a další důležité veřejné zájmy.
 • Projektování a výstavba úložišť odpadů.
 • Řešení vztahů k jiným národohospodářským odvětvím a veřejným zájmům chráněnými zvláštními předpisy z hlediska přímých následků a z hlediska následků spojených s ukládáním odpadů do podzemí.
 • Zabezpečení integrovaného hodnocení úložiště.
 • Řízení provozu úložiště odpadů.
 • Kontrola bezpečnosti práce a provozu.
 • Zpracování provozního řádu úložiště odpadů.
 • Řízení likvidace úložišť odpadů.
 • Zpracování havarijního plánu ke zdolávání závažných nehod a havárií úložiště odpadů.
 • Navrhování operativních opatření k odstraňování a nápravě nedostatků a k vytváření podmínek nezbytných pro provoz z hlediska péče o zdraví lidí a životního prostředí.
 • Zajišťování vedení evidence množství, druhu a původu odpadu převzatého k uložení.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru hornictví a geologie a magisterský studijní program ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru geologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
báňské záchranářství
bezpečnost v hornictví
anorganická chemie
organická chemie
geologie
mineralogie
geodézie
technologie hlubinného dobývání, ražení a vrtných prací
hornická geomechanika
zahlazení hornické činnosti a rekultivace
petrografie
horní právo

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v právních předpisech (obecně platné – hygiena, zákoník práce; speciální - předpisy státní báňské správy)
Vyhodnocení průzkumu úložišť odpadů
Posuzování možných vlivů úložiště odpadů
Stanovení zásad bezpečnosti provozu a ochrany zdraví při práci
Zpracování provozního řádu uložiště odpadů
Zpracování havarijního plánu uložiště odpadů
Vedení technické a provozní dokumentace

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací