Povolání
Technolog konzervování a restaurování

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: péče o památky, muzejnictví
Alternativní názvy: Conservator engineer, Conservator scientist
Odborný směr:
Platové rozmezí
31 438 Kč - 64 822 Kč

Charakteristika

Technolog konzervování a restaurování se podílí na průzkumu, navržení a provedení zásahu konzervace, restaurování a preparování předmětů přírodního a kulturního dědictví.

Pracovní činnosti

 • Analýza možností komplexního analytického průzkumu předmětů přírodního a kulturního dědictví.
 • Monitoring a analýza technologických postupů aplikovaných a aplikovatelných v oblasti péče o přírodní a kulturní dědictví.
 • Výzkum, plánování, vytváření a realizace vhodných technologických postupů v rámci procesu konzervace, restaurování a preparování předmětů přírodního a kulturního dědictví.
 • Podíl na tvorbě koncepce péče o přírodní a kulturní dědictví v rámci problematiky konzervace, restaurování a preparování.
 • Výměna a předávání vědeckých poznatků za účelem neustálé inovace výukových programů z oblasti péče o přírodní a kulturní dědictví.
 • Podpora společných aktivit a koordinace rozvoje spolupráce konzervátorů a restaurátorů a preparátorů napříč přírodními a společenskými vědami.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
mikrobiologie
anorganická chemie
organická chemie
analytická chemie
péče o památkové objekty
zásady konzervátorských a restaurátorských prací

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách, technologických postupech a způsobech provedení preparování, konzervování a restaurování
Stanovování technologických postupů a způsobů provedení preparování, konzervování a restaurování
Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití metod analytické chemie
Zpracování systémových a metodických opatření v rámci procesu preparování, konzervování a restaurování

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací