Povolání
Asistent památkáře

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: péče o památky, muzejnictví
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 426 Kč - 37 514 Kč

Charakteristika

Asistent památkáře zabezpečuje péči o památky. Zjišťuje, shromažďuje a třídí poznatky o konkrétních historických stavbách, objektech v chráněných územích, movitých památkách a mobiliárních souborech. Provádí dílčí dokumentaci památek potřebnou jako podklad k analýze, ochraně, konzervaci, rekonstrukci, restaurování, evidenci, dokumentaci a prezentaci památkového fondu.

Pracovní činnosti

  • Vyhodnocení výsledků průzkumných prací.
  • Ochrana památkového fondu a příprava podkladů pro regeneraci historických sídel.
  • Prezentace památkového fondu a výsledků památkové péče.
  • Uplatňování požadavků památkové péče ve stavebním a územním řízení.
  • Poradenská činnost ve vztahu k vlastníkům památek a staveb v chráněných územích.
  • Shromažďování podkladů pro evidenci a dokumentaci památkového fondu.
  • Kontrola průběhu obnovy památkově chráněných objektů a objektů v chráněných územích.
  • Kontrola přípravy návrhů a čerpání dotací z dotačních titulů MK ČR, krajských úřadů a obcí.
  • Vyhledání a sumarizace písemných či ikonografických a dalších podkladů k historii a stavu kulturních památek a dalších památkově hodnotných objektů a území.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru architektura a urbanismus, bakalářský studijní program v oboru zahradní a krajinářská architektura, bakalářský studijní program v oboru historické vědy a bakalářský studijní program v oboru obecná teorie a dějiny umění a kultury. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru stavební inženýrství a bakalářský studijní program v oboru stavebnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
krajinná architektura a plánování
zahradně architektonická tvorba
dendrologie
stavební architektura
péče o památkové objekty
historie
archeologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Čtení a používání technických podkladů
Analýza prací uměleckého řemesla z hlediska použitých technik, technologií a materiálů
Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
Koordinace průzkumů památek
Zpracování expertiz v oblasti památek
Evidence a dokumentace památkového fondu
Řešení problémů souvisejících s péčí o památkové objekty
Vyřizování problémů souvisejících s péčí o památkové objekty s památkáři a orgány státní správy

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací