Povolání
Auditor spotřeby vody

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Alternativní názvy: Přešetřovač odběrů, Vodárenský specialista auditor odběrů, Specialista auditor spotřeby vody
Odborný směr:
Platové rozmezí
26 188 Kč - 46 620 Kč

Charakteristika

Auditor spotřeby vody vyhodnocuje odběry pitné vody, odvádění odpadních a srážkových vod u odběratelů a navrhuje změny fakturace nebo smlouvy, řeší porušení smluvních ustanovení.

Pracovní činnosti

 • Kontrola odběrného místa, tzn. kontrola základních údajů, správnost připojení na síť, kontrola vodoměrné sestavy, stav a evidence plomb, technický stav vodoměru včetně kontroly výrobního čísla vodoměrů.
 • Zjišťování neoprávněných odběrů, ovlivnění vodoměrů nebo odběr vody před vodoměrem.
 • Zjišťování a šetření neoprávněného vypouštění odpadních a srážkových vod.
 • Prověření využití vody z jiného zdroje a vypouštění odpadních vod do kanalizace.
 • Přešetření oprávněnosti reklamací odběratele.
 • Vedení evidence a dokumentace o zjištěných skutečnostech.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Komunikace se zákazníkem.
 • Zjišťování bezpečnosti a technického stavu objektu měření u zákazníka.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace dané právními předpisy.
 • Sledování právních předpisů a norem a jejich uplatnění v praxi.
 • Jednání s úřady státní správy a kontrolními orgány.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru pozemní stavitelství, bakalářský studijní program v oboru stavební inženýrství a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru soudní inženýrství a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavebnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
konstrukce vodoměrů, způsob jejich fungování a odečítání

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování doporučených a skutečných parametrů odběrného místa
Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci
Provádění odečtů vodoměrů
Zpracování výsledků do písemného podkladu pro fakturaci vodného a stočného
Zpracování odborných posudků a návrhů na řešení technických nedostatků zjištěných na odběrném místě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací