Povolání
Vyšší úředník státního zastupitelství

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: právo
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 340 Kč - 29 495 Kč

Charakteristika

Vyšší úředník státního zastupitelství se podílí na výkonu státního zastupitelství vlastní nezávislou rozhodovací činností v rozsahu kompetencí stanovených zvláštním zákonem.

Pracovní činnosti

  • Příprava podkladů pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo narovnání.
  • Rozhodování o odměně a náhradě hotových výdajů obhájce a ustanoveného zmocněnce.
  • Rozhodování o svědečném, znalečném, tlumočném a náhradách.
  • Příprava podkladů pro návrh rozhodnutí o osvědčení obviněného ve zkušební době, stanovené v rozhodnutí o podmíněném zastavení jeho trestního stíhání a zpracování návrhů písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.
  • Příprava podkladů pro rozhodnutí o podmíněném odložení návrhu na potrestání a zpracovávání návrhů písemného rozhodnutí.
  • Rozhodování o vrácení a vydání věci důležité pro trestní řízení po právní moci rozhodnutí ve věci samé.
  • Vyznačování právní moci rozhodnutí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru právo a právní věda.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
právní věda, právní principy a zásady
občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník
trestní právo
právo pobytové a azylové
právo Evropské unie
soudnictví
státní zastupitelství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v právních spisech
Vedení příslušné dokumentace a spisů státního zastupitelství
Zajišťování procesu dožádání v jednoduchých věcech
Doručování rozhodnutí a jiných úředních dokumentů státního zastupitelství osobám ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody
Sepisování trestních oznámení
Sepisování protokolů o podaném vysvětlení
Zajišťování a studium soudních spisů
Zajišťování zapůjčení spisů, dokladů, příp. podání vysvětlení do orgánů veřejné správy, územní samosprávy a dalších osob povinných podat vysvětlení nebo zapůjčit spisy a doklad státnímu zastupitelství při výkonu jeho působnosti
Zajišťování jiných podkladů pro výkon činnosti státního zástupce
Shromažďování důkazního materiálu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací