Specializace povolání
Psycholog práce a organizace

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Firemní psycholog, Podnikový psycholog
Nadřízené povolání: Psycholog
Příbuzné specializace: Psycholog v sociální péči
Platové rozmezí
24 516 Kč - 40 659 Kč

Charakteristika

Psycholog práce a organizace aplikuje principy, metody a techniky psychologie při výkonu organizačních, personálních, obchodních, marketingových a některých technicko-konstrukčních činností s cílem zvýšit produktivitu práce organizace jako celku i jejích zaměstnanců, včetně představitelů managementu.

Pracovní činnosti

 • Tvorba a implementace kritérií, metod a programů výběru, rozmísťování a rozvoje zaměstnanců vzhledem k osobnostní i profesní složce jejich kompetencí.
 • Tvorba a využívání metod vedení rozhovorů, psychologických testů a dalších psychodiagnostických metod spolu se specifikací posuzovacích škál, které jsou užívány k hodnocení dovedností, schopností a zájmů jednotlivců za účelem optimalizace výběru, rozmísťování a rozvoje zaměstnanců.
 • Spolupráce při tvorbě metodiky aplikace systému hodnocení pracovního výkonu a chování zaměstnanců při vytváření motivačního systému organizace.
 • Analýza personálních údajů, použití psychodiagnostických a statistických metod a vyhodnocení jejich prostřednictvím získaných poznatků.
 • Identifikace a posouzení osobnostních předpokladů jednotlivých pracovníků pro úspěšný výkon jimi zastávaných pracovních pozic.
 • Poskytování odborné pomoci představitelům managementu - dovnitř organizace v oblastech využití osobnostního a profesního potenciálu pracovníků a také při externím působení na reálné i potenciální zákazníky.
 • Navrhování průzkumů interního prostředí organizace, zpracování a interpretace získaných výsledků, zpracování zpráv a navrhování případných změn ve fungování organizace.
 • Identifikace potřeb dalšího tréninku a rozvoje jednotlivců i týmů a podílení se na realizaci programů jejich naplňování.
 • Podíl na tvorbě a realizaci programů prevence a zvládání stresu.
 • Navrhování úprav pracovních podmínek z hlediska psychologie práce a organizace a inženýrské psychologie.
 • Participace na přípravě koncepcí výběru externích dodavatelů v oblasti lidských zdrojů a poskytování poradenství při vyhodnocení získaných výsledků.
 • Poskytovaní odborné pomoci dalším subjektům, např. školám, úřadům práce, uchazečům o práci a dalším partnerům organizace a externím zájemcům.
 • Popularizace psychologie práce a organizace prostřednictvím lektorského působení, školících aktivit, výcviku, koučování i publikační činnosti.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru psychologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
sociální psychologie
psychologie práce
psychologie reklamy a trhu
psychologie osobnosti
ekonomická psychologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Poskytování poradenství, včetně kariérního
Posuzování osobnostních předpokladů jedince
Tvorba metod a specifikace přístupů k posuzování pracovníků
Volba a vhodná aplikace psychodiagnostických metod
Vedení rozhovoru – vstupní, hodnotící, výstupní pohovor
Tvorba programů prevence a zvládání stresu
Koučování jednotlivců a týmů
Pedagogické působní – lektorské, výcvikové
Posuzování a ovlivňování interních vztahů v organizaci

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací