Povolání
Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: živočišná výroba
Platové rozmezí
17 107 Kč - 42 069 Kč

Charakteristika

Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu analyzuje aktuální stav zadaného podniku a navrhuje optimální řešení v následujících oblastech: výběr produkčních směrů podniku, vyhledávání možnosti využívání dotačních programů, využívání a uplatňování správné chovatelské praxe při ošetřování hospodářských zvířat, vyhledávání optimálních postupů ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku metodou vyhledávání produkčních rezerv, naplňování zákonných požadavků kontroly podmíněnosti.

Pracovní činnosti

 • Vytváření optimálních podmínek chovného prostředí.
 • Posouzení obratu stáda.
 • Zhodnocení úrovně výživy a krmení.
 • Posouzení zoohygienických opatření jako prevence zdraví hospodářských zvířat.
 • Informování o vedení předepsané evidence a archivace v živočišné výrobě.
 • Posouzení plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti v živočišné výrobě.
 • Informování o omezujících podmínkách v živočišné výrobě.
 • Navržení chovatelských změn.
 • Zpracování podkladů pro žádosti o dotace v oblasti zemědělského podnikání.
 • Vyhledávání aktuálních informací v odborných databázích.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru zootechnika. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru zemědělské inženýrství, magisterský studijní program v oboru zootechnika a magisterský studijní program v oboru zemědělské inženýrství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
porody hospodářských zvířat
zařízení a technologie v živočišné výrobě
zásady chovu hospodářských zvířat a jejich produkce
ekonomika, řízení a plánování v živočišné výrobě
welfare zvířat

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Tvorba receptur krmných směsí
Chov vodní drůbeže
Orientace v dotační politice EU a ČR vztahující se k zemědělskému podnikání v živočišné výrobě
Posuzování podmínek kontrol podmíněnosti s důrazem na welfare zvířat
Popis omezujících podmínek hospodaření v živočišné výrobě
Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti evidence zvířat
Orientace ve struktuře chovu drůbeže
Orientace v předpisech o chovu drůbeže a zacházení s drůbeží
Vedení evidence v chovu drůbeže
Orientace ve zhodnocování produkce v chovu drůbeže
Organizace chovu slepic nosného a masného typu
Organizace chovu kuřat na maso
Organizace chovu krůt
Výživa a krmení drůbeže
Orientace v zásadách plemenářské práce v chovu prasat
Posouzení užitkových vlastností prasat
Řízení výživy a krmení jednotlivých kategorií prasat
Posouzení techniky a technologie krmení a ustájení jednotlivých kategorií prasat
Orientace ve zhodnocování produkce v chovu prasat
Analýza jednotlivých kategorií chovu prasat, obrat stáda
Orientace v zásadách plemenářské práce v chovu skotu
Posouzení užitkových typů skotu
Řízení výživy a krmení jednotlivých kategorií skotu
Posouzení techniky a technologie krmení a ustájení jednotlivých kategorií skotu
Orientace ve zhodnocování produkce v chovu skotu
Analýza jednotlivých kategorií chovu skotu, obrat stáda
Organizace chovu krav bez tržní produkce mléka
Orientace v zásadách plemenářské práce v chovu ovcí a koz
Posouzení užitkových typů ovcí a koz
Řízení výživy a krmení jednotlivých kategorií ovcí a koz
Posouzení techniky a technologie krmení a ustájení jednotlivých kategorií ovcí a koz
Orientace ve zhodnocování produkce v chovu ovcí a koz
Analýza jednotlivých kategorií chovu ovcí a koz, obrat stáda

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.

více informací