Povolání
Sociální pracovník ve vězeňské službě

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Alternativní názvy: Sociální pracovník vězeňství
Platové rozmezí
18 282 Kč - 31 742 Kč

Charakteristika

Sociální pracovník ve vězeňské službě zajišťuje soustavnou sociální a sociálně-právní pomoc ve styku s vězněnými osobami, sociálně-právní poradenství a spolupráci i vzájemnou informovanost mezi zainteresovanými subjekty (intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, Policií České republiky a obecní policií, orgány veřejné správy apod.). Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program ve skupině oborů sociální vědy a bakalářský studijní program v oboru sociální politika a sociální práce. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání v oboru sociální politika a sociální práce a vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů sociální vědy.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnost vězeňské stráže
sociální práce
metody sociální práce
poradenství pro občany obviněné, odsouzené, ve výkonu a po výkonu trestu
sociálně právní postupy
základy psychologie
sociální psychologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Posilování sociálních a společenských kontaktů klienta
Poskytování sociálně právního poradenství
Zajišťování odborné pomoci pro klienta
Vyřizování záležitostí a problémů klientů v oblasti sociálně právní a sociálně zdravotní včetně jejich projednávání se státními institucemi
Plnění ohlašovací povinnosti o změnách během výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody příslušným orgánům
Zprostředkovávání pomoci v otázkách sociálně právních
Vedení specializovaných výcvikových a dalších preventivních programů osobního rozvoje a prevence
Vedení klientů při provádění praktických činností

více informací