Povolání
Asistent prevence kriminality

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: územně samosprávní celky

Charakteristika

Asistent prevence kriminality se podílí na prevenci kriminality v obci a zajištění veřejného pořádku pod vedením pracovníků obecní policie; přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku; provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci.

Pracovní činnosti

 • Dohled nad veřejným pořádkem a řešení záležitostí souvisejících s narušováním občanského soužití.
 • Pravidelný kontakt s problémovými jedinci resp. celými rodinami, řešení vzniklých sporů, poskytování základních rad při řešení problémů (zadluženost apod.).
 • Dohled nad bezpečností dětí v blízkosti základní školy v lokalitě (potlačování projevů šikany, fyzického a verbálního napadání, kouření dětí).
 • Dohled nad bezpečností silničního provozu v okolí školy v ranních hodinách při příchodu dětí do školy a v odpoledních hodinách při jejich odchodu.
 • Kontrola okolí barů a heren, jejich návštěvy za účelem zjištění přítomnosti osob pod stanovenou věkovou hranicí nebo mladistvých a nezletilých pod vlivem alkoholu, příp. konzumujících alkohol.
 • Omezení osobní svobody pachatele přistiženého bezprostředně po spáchání trestného činu – do příjezdu Policie ČR.
 • Hlášení zjištěných problémů nadřízenému.
 • Asistence při řešení dalších sociálních problémů lokality dle aktuální bezpečnostní situace ve městě.
 • Spolupráce s příslušným odborem sociálních věcí, s terénním sociálním pracovníkem a nestátními neziskovými organizacemi, s romským poradcem a asistentem, protidrogovým poradcem, manažerem prevence kriminality, občanskou poradnou apod.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s výučním listem, vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list, střední vzdělání, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost a vyšší odborné vzdělání v oboru bezpečnostně právní činnost.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami
základy psychologie
problematika sociálních jevů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v příslušné legislativě
Asistence strážníkům obecní policie při ochraně veřejného pořádku
Zajištění místa činu, stop a důkazů na místě trestného činu
Komunikace a vyjednávání s lidmi v krizových situacích a se společensky nepřizpůsobivými jedinci při prevenci konfliktních a ohrožujících situací
Řešení sporů (mediace)
Řešení krizových situací adekvátními způsoby s přihlédnutím k typologii pachatele
Vykonávání specializovaných činností při dohledu nad veřejným pořádkem a ochranou majetku
Prevence páchání přestupkové a trestné činnosti, zajišťování veřejného pořádku v obci, ochrana osob a majetku
Vedení záznamů o činnosti v oblasti prevence kriminality v přiděleném rozsahu a lokalitě
Pozorování okolí v prostředí přidělené lokality a vyhodnocování zjištěných skutečností

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy vidění.

více informací