Povolání
Dlaždič

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Alternativní názvy: Paver, Asphalter, Asphalt layer, Floor tiler
Platové rozmezí
16 412 Kč - 25 483 Kč

Charakteristika

Dlaždič provádí pokládání dlažebních a asfaltových povrchů.

Pracovní činnosti

 • Jednoduché opravy a údržba dlaždičských nástrojů a zařízení.
 • Pokládání obalených drtí do profilů vozovek a chodníků s hutněním směsi.
 • Provádění asfaltového koberce postřikem živicí.
 • Otesávání, řezání a úprava přírodních kamenů, desek, tvarovaných kamenů, cihelných a betonových kostek a jiných materiálů.
 • Obsluha přepravníku a vařiče asfaltu.
 • Vyměřování a vytyčování pracovní plochy určené pro dláždění.
 • Zakládání, vyvážení, pokládání a opravy těžkých dlažeb z lomového kamene apod.
 • Pokládání a opravy venkovních chodníkových dlažeb, usazování obrubníků, silničních dlažeb a dlažeb z kamenných materiálů.
 • Pokládání podkladových izolačních a ochranných asfaltových pásů.
 • Pokládání litých asfaltových dlažeb.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, prací v nevhodných pracovních polohách a vibracemi. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru dlaždič-cestář, dlaždičské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru silničář, silničářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru silničář, silničářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru dlaždič-cestář, dlaždičské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
nakládání s odpady
technické kreslení ve stavebnictví
asfalt, jeho vlastnosti
technologie dláždění a asfaltování

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavební dokumentaci a dokumentaci dlaždičských prací, čtení prováděcích výkresů dlažeb
Návrh pracovního postupu a volba technologických podmínek pro provádění dlažeb z lomového kamene při úpravách koryt vodních toků, jezů a výtoků z přehrad
Měření a vytyčování délek, výšek a směrů při provádění dlažeb
Provádění přípravných prací pro strojní kladení betonových dlažeb
Bourání dlažeb a obrubníků
Provádění dlažeb parkovišť a odstavných ploch
Orientace v konstrukčním řešení dlážděných chodníků a vozovek
Spárování dlažeb maltou a jinými materiály
Návrh pracovního postupu a volba technologických podmínek pro kladení a opravy chodníkových a vozovkových dlažeb z kamenných, betonových a jiných materiálů
Ruční sekání, řezání a úprava přírodních kamenů, cihelných a betonových desek, kostek a jiných materiálů pro provádění dlažeb
Provádění a opravy kamenných a betonových chodníkových a vozovkových dlažeb včetně lemování
Provádění a opravy dlažeb z lomového kamene při úpravách koryt vodních toků, jezů a výtoků z přehrad
Provádění dlažeb schodů, přejezdů, kolejí pouliční dráhy, odvodňovacích rigolů a dlažeb ze zatravňovacích tvárnic
Provádění dlažeb svahů
Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení malé mechanizace a manipulačních prostředků pro dlaždičské práce
Nakládání s odpady
Zhotovování a úprava podkladu pod dlažby
Dodržování BOZP, PO a hygieny práce

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.

více informací