Povolání
Tunelář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Tunneller, Tunelář betonář
Platové rozmezí
31 117 Kč - 91 295 Kč

Charakteristika

Tunelář provádí ražení tunelů, chodeb, štol, hloubení jam a jejich vystrojování ocelovou, železobetonovou nebo dřevěnou výztuží.

Pracovní činnosti

 • Provádění trhacích prací včetně samostatné přípravy.
 • Příprava pracoviště, materiálů, pracovních strojů a nástrojů.
 • Obsluha razicích, vrtacích a nakládacích strojů.
 • Těžba a nakládání vytěžené horniny.
 • Montáž a budování výztuže (ostění) a výstrojí na horizontálních a vertikálních dílech (injektáže, stříkané betony, definitivní obezdívky a vyzdívky a výztuže) a zakládání prostoru nad výztuží (ostěním).
 • Stavba provizorní výztuže (ostění).
 • Vystrojování raženého díla.
 • Řízení a provádění prací při montáži, seřízení, prohlídkách a výměně samostatných funkčních částí strojů a zařízení.
 • Obsluha tlakového čerpadla pro nástřik betonu po obvodu tunelu.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži prachem. Také je vystaven značné zátěži prachem. Je nutné počítat je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, hlukem a vibracemi. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru silničář, silničářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru silničář, silničářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
nakládání s odpady
podzemní stavby
technologie betonování
technologie ražení tunelů a tunelových troub
bezpečnost práce a požární ochrana ve strojírenství a kovovýrobě

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha a řízení těžebních strojů s dálkovým ovládáním pro ražení tunelů, chodeb a štol a souprav na protlačování potrubí s vrtným štítem
Obsluha odvětrávacích zařízení v podzemí
Obsluha pomocných strojů a čerpadel v podzemí, při ražení tunelů, chodeb a štola pro nástřik betonu
Obsluha razicích, dobývacích a nakládacích strojů pro hloubení jam nebo šachet
Seřizování, ošetřování a údržba strojních zařízení, tunelů, chodeb a štol
Pažení a montáž různých druhů výztuží při ražení tunelů a chodeb
Příprava, kladení a překládání kolejí, výhybek a točnic při ražení tunelů a chodeb
Volba postupu práce a technologických podmínek pro ražení tunelů, chodeb, štol a hloubení jam podle všech tunelovacích metod
Orientace v normách a stavebních výkresech pro ražení tunelů, chodeb, štol a hloubení jam
Příprava dřeva na pažení, budování a odstraňování výdřevy při ražení tunelů a chodeb
Povrchové úpravy obezdívky tunelů a štol stříkaným betonem, suchou nebo mokrou metodou
Obsluha sbíjecích kladiv
Kontrola stavu trati, vozíků a důlních lokomotiv

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací