Povolání
Zedník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Platové rozmezí
16 412 Kč - 25 483 Kč

Charakteristika

Zedník provádí opravy na stavebních konstrukcích, zednické a betonářské práce při úpravách povrchů s použitím malt, cihel, tvárnic a dalšího stavebního materiálu.

Pracovní činnosti

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci.
 • Orientace v pracovních a technologických postupech pro omítkářské, betonářské a zednické práce.
 • Návrh pracovních postupů, materiálů a pomůcek pro zdění nosných stěn, příček, omítkářských a zednických prací.
 • Výpočty spotřeby materiálů pro zdění a omítání.
 • Posuzování vhodnosti a kvality stavebních materiálů.
 • Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní.
 • Nahazování, štukování a omítání ploch.
 • Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých maltových a betonových směsí.
 • Betonování stavebních konstrukcí z betonu a železobetonu.
 • Obsluha strojních zařízení.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví ve stavebnictví a při práci ve výškách.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži trupu a páteře s převahou statické práce. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pozemní stavby
technologie zednických prací
technologie betonování
stavební materiály a jejich vlastnosti
stavební výkresy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů
Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek
Běžné nahazování, omítání a štukování stavebních ploch
Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí
Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť
Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě
Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání
Obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské práce
Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů, včetně osazování a zazdívání zárubní
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací