Povolání
Všeobecná sestra

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Nurse, Zdravotní sestra
Platové rozmezí
25 497 Kč - 40 565 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Všeobecná sestra poskytuje a zajišťuje ošetřovatelskou péči, jejímž účelem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin prostřednictvím ošetřovatelského procesu.

Pracovní činnosti

 • Vyhodnocování potřeb a úrovně soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi.
 • Sledování a orientační hodnocení fyziologických funkcí pacientů, pozorování, hodnocení a zaznamenávání stavu pacienta.
 • Zajišťování herních aktivit dětí.
 • Zajišťování a provádění vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami.
 • Odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťování jejich průchodnosti.
 • Hodnocení a ošetřování poruch celistvosti kůže a chronických ran a ošetřování stomií, centrální a periferní žilní vstupy.
 • Provádění rehabilitačního ošetřování ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem.
 • Orientační hodnocení sociální situace pacienta, identifikování potřebnosti spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkování pomoci v otázkách sociálních a sociálně-právních.
 • Zajišťování činností spojených s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů.
 • Provádění psychické podpory umírajících a jejich blízkých a po stanovení smrti lékařem zajišťování péče o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta.
 • Zajišťování přejímání, kontroly, uložení léčivých přípravků, včetně návykových látek a manipulaci s nimi a dále zajišťování jejich dostatečné zásoby.
 • Zajišťování přejímání, kontroly a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulace s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
 • Podílení se pod odborným dohledem všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru, případně zaměření, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče.
 • Podílení se bez odborného dohledu na základě indikace lékaře, na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, pracovní dobou na směny, chemickými látkami a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru všeobecné lékařství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ošetřovatelská péče
měření a sledování zdravotního stavu a životních funkcí
aplikace injekcí a očkovacích látek
odebírání krve a dalších biologických vzorků
obvazová technika
péče o lůžka a o další inventář
dezinfekce a sterilizace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Poskytování a zajišťování základní a specializované ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací