Povolání
Radiologický asistent

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Radiology assistant, Radiotherapist, Radiographer, Radiologický laborant, Rentgenolog
Platové rozmezí
25 135 Kč - 52 223 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Radiologický asistent provádí radiologické zobrazovací postupy a ozařovací techniky, včetně radiologických postupů používaných při lékařském ozáření ve zdravotnických zařízeních na pracovištích radiodiagnostických, radioterapeutických, nukleárně medicínských a na dalších pracovištích, kde se provádějí radiologické výkony u pacientů.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Provádění radiologických zobrazovacích i nezobrazovacích postupů, včetně podpůrných odborných činností směřující k přípravě, realizaci a interpretaci těchto postupů.
 • Provádění ozařovací techniky na základě předpisu odborného lékaře včetně podpůrných odborných činností související s přípravou a realizací těchto technik.
 • Spolupráce s ostatními specialisty a zdravotnickými pracovníky včetně předávání informací o daném lékařském ozáření.
 • Provádění a vyhodnocování rutinních zkoušek provozní stálosti ve všech typech zdravotnických radiologických pracovišť.
 • Optimalizace radiační ochrany včetně posuzování indikovaných nebo požadovaných lékařských ozáření a navrhování příslušných opatření.
 • Informování pacienta, případně jeho zákonného zástupce, ošetřující sestru nebo porodní asistentku o prováděném radiologickém výkonu, rizicích souvisejících s lékařským ozářením a postupy k jejich snížení.
 • Provádění specifické ošetřovatelské péče poskytované při radiologických postupech, aplikace léků případně i intravenózních diagnostik.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži ionizujícím zářením.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru specializace ve zdravotnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru specializace ve zdravotnictví a vyšší odborné vzdělání v oboru specializace ve zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
hygienické normy a směrnice ve zdravotnictví
zdravotnická diagnostická a měřicí technika
radiodiagnostika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Přijímání požadavků na provádění potřebných prací v oblasti radiační ochrany
Předkládání návrhů vedoucích k optimalizaci radiační ochrany
Kontrola výsledků rutinních zkoušek provozní stálosti na všech typech zdravotnických radiologických pracovišť
Provádění rutinních zkoušek a testů provozní stálosti na všech typech zdravotnických radiologických pracovišť
Vedení příslušné dokumentace v oblasti radiologie
Poskytování informací pacientům i zdravotnímu personálu o prováděných radiologických výkonech a o rizicích a postupech vedoucích ke snížení těchto rizik
Poskytování specifické ošetřovatelské péče při radiologických postupech (aplikace léků, případně i intravenózních diagnostik)
Realizace ozařovacích technik na základě předpisu odborného lékaře
Obsluha přístrojové techniky používané v oblasti radiologie (při radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Kožní prekancerozy.

více informací