Povolání
Ergoterapeut

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Occupational therapist
Platové rozmezí
20 193 Kč - 34 416 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Ergoterapeut provádí ergoterapeutické vyšetření, stanovuje optimální varianty a kombinace ergoterapeutických postupů k dosažení léčebného cíle u klientů ve zdravotnických zařízeních, v ústavech sociální péče, chráněných dílnách a chráněném bydlení.

Pracovní činnosti

 • Poskytování poradenství ve využívání pomůcek a instruktáže v otázkách adaptace, kompenzace a substituce poruch a onemocnění.
 • Sestavování krátkodobých a dlouhodobých plánů ergoterapie včetně výběru postupů a metodik, podílí se na zpracování dlouhodobého plánu komplexní rehabilitace.
 • Aplikace kondiční ergoterapie včetně kondičních cvičení individuální i skupinovou formou.
 • Vykonávání složitějších funkčních vyšetření a kineziologických rozborů, zpracovávání a hodnocení výsledků a navrhování změn.
 • Uplatňování nejnovějších cvičebních metod a facilitačních technik, nacvičování mobility, lokomoce a soběstačnosti v reedukaci svalových funkcí a obnovy posturálních funkcí.
 • Navrhování kompenzačních a technických pomůcek, případně zhotovuje jednoduché kompenzační a technické pomůcky.
 • Uplatňování relaxačních metod včetně arteterapie.
 • Provádění předpracovní ergoterpie.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru rehabilitace. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru rehabilitace a vyšší odborné vzdělání v oboru rehabilitace.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ergoterapie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sestavování krátkodobých a dlouhodobých plánů ergoterapie včetně výběru postupů a metodik
Spoluvytváření dlouhodobých plánů komplexní rehabilitace v oblasti ergoterapie
Provádění složitějších funkčních vyšetření a kineziologických posudků, ergoterapeutických vyšetření apod.
Kontrola kvality poskytované péče v příslušném zdravotnickém zařízení
Navrhování nových kompenzačních a technických pomůcek
Vedení příslušné dokumentace v ergoterapeutické oblasti
Poskytování rad a informací o kompenzačních pomůckách a jejich využití
Poskytování metodické pomoci na úseku ergoterapie v rámci zdravotnického zařízení
Provádění instruktáží k problematice adaptace, kompenzace a substituce poruch a nemocí
Aplikace kondiční ergoterapie včetně kondičních cvičení individuální i skupinovou formou
Provádění nacvičování mobility, lokomoce a soběstačnosti v reedukaci svalových funkcí a obnovy posturálních funkcí

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací