Povolání
Asistent ochrany veřejného zdraví

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Asistent hygienické služby, Hygienist, Assistant in public health protection
Platové rozmezí
23 510 Kč - 31 723 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Asistent ochrany veřejného zdraví se podílí na poskytování léčebně preventivní péče v rámci činnosti hygienických stanic a plní úkoly v oblasti prevence onemocnění u dětí i dospělých, jedinců i skupin a ochrany veřejného zdraví.

Pracovní činnosti

 • Provádění preventivního dozoru, protiepidemických šetření a dalších speciálních odborných činností při zabezpečování ochrany veřejného zdraví, programů ochrany a podpory zdraví, v péči o zdravé životní a pracovní podmínky, předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí podmíněných prací a jiných významných poruch zdraví.
 • Spolupráce na řízení veškerých dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních zásahů a kontrola jejich účinnosti.
 • Provádění šetření stížností, oznámení a podnětů, předkládání návrhů na vyvozování sankcí při neplnění uložených opatření.
 • Provádění kontroly hygienicko epidemiologického režimu ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče a účinnosti sterilizační techniky.
 • Sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí.
 • Ukládání blokových pokut za přestupky proti hygienické a protiepidemické péči.
 • Kontrola plnění uložených opatření a pořizování protokolu.
 • Příprava podkladů pro další opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, příprava programů ochrany a podpory zdraví.
 • Provádění sběru dat včetně jejich analýzy a zpracování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru specializace ve zdravotnictví. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání v oboru specializace ve zdravotnictví, bakalářský studijní program v oboru specializace ve zdravotnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru specializace ve zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
hygienické normy a směrnice ve zdravotnictví
hygiena a epidemiologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vypracovávání a příprava programů ochrany a podpory zdraví
Kontrola realizace a účinnosti nařízených opatření a provedených prací
Provádění kontroly hygienicko-epidemiologického režimu ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče a účinnosti sterilizační techniky
Vyšetřování složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru
Analyzování výsledků zjištěných šetřeními, kontrolami apod. s cílem zjištění příčin, popř. negativních trendů ve zkoumaných oblastech veřejného zdraví
Vyhledávání, sběr a třídění dat a informací souvisejících se zkoumaným předmětem v oblasti ochrany zdraví
Příprava podkladů pro rozhodování příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o přijetí nezbytných opatření
Zpracovávání návrhů na vyvozování sankcí při neplnění uložených opatření včetně ukládání blokových pokut za přestupky proti hygienické a protiepidemické péči
Vedení požadovaných evidencí v oblasti ochrany veřejného zdraví
Provádění poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Projednávání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů týkajících se ochrany veřejného zdraví
Spolupráce při řízení veškerých dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních zásahů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací