Povolání
Štukatér

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Alternativní názvy: Plasterer
Platové rozmezí
13 095 Kč - 22 937 Kč

Charakteristika

Štukatér provádí štukatérské a omítkářské práce při úpravách povrchů v interiérech i exteriérech s použitím malt, sádry a jiných materiálů. Zhotovuje štukatérské prvky pomocí šablon nebo modelováním a používá hotové štukatérské výrobky.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů pro zakázku (smlouva, výpočet množství nátěrů a spotřeby materiálů, zpracování rozpočtu nákladů).
 • Organizace a zřízení pracoviště, přesun hmot, ochrana neupravovaných ploch před znečištěním, kontrola pracoviště z hlediska BOZP a PO a hygieny práce.
 • Hodnocení podmínek pro štukatérské práce (vlhkost, teplota, prašnost).
 • Posouzení podkladu pro štukatérské práce.
 • Příprava podkladu pro štukatérské práce (odstraňování starých nátěrů, skvrn a plísní; tmelení, broušení, celoplošná úprava povrchu stěn a stropů).
 • Volba štukatérských materiálů, výpočet spotřeby materiálů.
 • Volba, používání, úprava a ošetřování nářadí a zařízení.
 • Příprava malty, sádry i jiných materiálů a pomůcek pro štukatérské práce.
 • Zhotovování šablon pro profilování.
 • Provádění plošného a profilového štukování.
 • Zhotovování a opravování štukatérských prvků.
 • Osazování sádrových a jiných štukatérských prvků a jejich začištění.
 • Provádění a opravy sádrových a jiných omítek.
 • Zhotovování a restaurování umělých mramorů.
 • Provádění běžných zednických prací (zdění, opravy a úpravy zdiva, zhotovování omítek, montáž zateplení).
 • Kontrola provedených prací.
 • Úklid pracoviště.
 • Nakládaní s nebezpečnými odpady.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, malých svalových skupin, prací v nevhodných pracovních polohách, prací ve výškách, rizikem úrazu a pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru štukatér, štukatérské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pozemní stavby
technologie fasádnických, štukatérských a kašérských prací
stavební materiály a jejich vlastnosti
zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací
výkresová, výrobní a technologická dokumentace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vytváření a opravy umělých mramorů
Orientace v technologických postupech štukatérských prací
Modelování slohových ornamentů podle dokumentace a zhotovování šablon všech druhů
Zhotovování rabicových kleneb
Obsluha strojních zařízení pro štukatérské práce
Zhotovování modelů
Zhotovování forem
Provádění náročných štukatérských prací, profilování ozdobných prvků, lepení sádrových profilů včetně jejich začištění
Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky
Provádění a opravy sádrových omítek na rovných i oblých plochách včetně sádrových napodobenin umělých mramorů
Orientace v normách a stavební dokumentaci pro provádění štukatérských prací na stavebních konstrukcích
Provádění a opravy vnitřních štukatérských omítek jednoduchého charakteru
Příprava malty, sádry a pomůcek pro štukatérskou práci
Běžné nahazování, omítání a štukování stavebních ploch
Zhotovování sgrafita
Zhotovování rabicových stěn
Provádění a opravy vnitřních sádrových omítek jednoduchého charakteru včetně přípravy podkladu přebroušením
Zhotovování reprodukcí (odlitků)
Zhotovování šablon pro profilování
Návrh pracovního postupu štukatérských prací
Posuzování a příprava podkladu pro štukatérské práce
Volba, používání, úprava a ošetřování nářadí, zařízení a pracovních pomůcek
Provádění zednických a omítkářských prací

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací