Povolání
Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: základní, střední a vyšší vzdělávání
Alternativní názvy: Teacher, Pedagog, Učitel, Lektor cizího jazyka
Platové rozmezí
21 759 Kč - 34 817 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky provádí vzdělávací a výchovnou činnost při jazykovém vzdělávání v cizích jazycích na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí, dovedností a schopnosti porozumění mluvenému i psanému textu v cizím jazyce, vedení výukových lekcí, přednášení učební látky při výuce cizích jazyků.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace, popřípadě tvorba a průběžná aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do školního vzdělávacího programu jazykové školy.
 • Tvorba textových a jiných podpůrných učebních materiálů a pomůcek.
 • Příprava a zadávání úkolů, projektů a zkoušek s cílem cvičit žáky, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok, podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a poskytování konzultací žákům.
 • Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky - příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace.
 • Vedení ročníkových a závěrečných prací žáků, vedení jazykových kursů a přípravných kursů ke státním jazykovým zkouškám.
 • Vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů filologické vědy. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání a bakalářský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
výuka jazyků

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Rozložení učebních osnov a vzdělávacích cílů do jednotlivých témat a úkonů
Rozpracování vyučovacích témat a úkonů do příprav pro jednotlivé vyučovací hodiny
Provádění výkladu nové látky, jeho přizpůsobení schopnostem žáků
Zjišťování, jak žáci (studenti) pochopili učivo
Ústní zkoušení žáků (studentů)
Příprava písemných prací žáků (studentů)
Opravování a hodnocení písemných prací žáků (studentů)
Řízení osvojování cizího jazyka
Procvičování konverzačních a gramatických vazeb v cizím jazyku
Řízení cizojazyčné konverzace
Orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací