Povolání
Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: základní, střední a vyšší vzdělávání
Alternativní názvy: Učitelka, Pedagog, Teacher at school establishments for further teacher training
Platové rozmezí
21 927 Kč - 32 538 Kč

Charakteristika

Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, poskytuje poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení, zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání.

Pracovní činnosti

 • Tvorba vzdělávací nabídky s cílem profesního rozvoje pedagogických pracovníků.
 • Organizace vzdělávacích programů a jiných forem podpory rozvoje pedagogických pracovníků.
 • Provádění ediční činnosti pro potřeby vzdělávání a vytváření učebních materiálů.
 • Vedení administrativy a pedagogické dokumentace.
 • Vykonávání marketingu poskytovaných služeb školám a školských zařízením.
 • Poskytování poradenství v oblasti kariéry a profesního rozvoje pedagogických pracovníků, rozvoji škol a školských zařízení.
 • Vyhodnocování vzdělávacích procesů a vzdělávacích programů.
 • Inovace vzdělávacích programů DVPP na základě evaluačních výstupů.
 • Spolupráce na tvorbě a připomínkování koncepcí a strategických dokumentů v rezortu školství.
 • Vykonávání přímé pedagogické činnosti (prezenční vzdělávání DVPP, analýza vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků, tvorba vzdělávacích programů předkládaných k akreditaci, supervize DVPP, konzultační činnost školám a pedagogickým pracovníkům, odborná účast ve zkušebních komisích DVPP, vedení, konzultování a posuzování závěrečných prací v rámci studií DVPP, evaluace kvality a efektivity vzdělávacích programů DVPP, metodologická činnost).
 • Spolupráce s národními a mezinárodními profesními organizacemi.
 • Vykonávání výzkumně – analytické činnosti v oblasti profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru specializace v pedagogice, doktorský studijní program v oboru specializace v pedagogice a magisterský studijní program v oboru pedagogika. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, doktorský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika a magisterský studijní program v oboru ekonomika a management.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb 
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup
Objevování a orientace v informacích

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
školská soustava, vzdělávací úrovně, obory vzdělání, soustava KKOV
andragogika
obecná pedagogika
metody a postupy lektorství v odborných kurzech
didaktika a didaktická technika
hodnocení, testování a měření ve vzdělávání
pedagogické projektování a vývoj kurikula
psychologie pro vzdělávání dospělých

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Projektování vzdělávacích akcí dalšího profesního vzdělávání, stanovování a plánování personálního a materiálně technického zabezpečení kurzů
Orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech
Organizace kurzů dalšího vzdělávání
Navrhování metod výuky v oblasti dalšího profesního vzdělávání
Koncipování kurzů dalšího profesního vzdělávání
Zajišťování prostor, techniky, ubytování a dalšího zázemí pro kurzy dalšího profesního vzdělávání
Vyhledávání a výběr vhodných externích lektorů pro kurzy dalšího profesního vzdělávání
Analyzování vzdělávacích potřeb klientů a jejich zájmu o další profesní vzdělávání
Posuzování a vyhodnocování průzkumů vzdělávacích potřeb a průzkumů zájmu o další vzdělávání, v rámci zajišťování koncepční a metodické činnosti v oblasti vzdělávání ve středisku nebo útvaru vzdělávání
Vedení příslušné dokumentace v rámci zabezpečování administrativně technických a organizačních záležitostí výcviku a vzdělávání ve středisku nebo útvaru vzdělávání
Orientace ve formách a možnostech dalšího vzdělávání
Vyhodnocení efektivity vzdělávání
Sestavování individuálního kariérního plánu dalšího vzdělávání a profesního rozvoje
Orientace v legislativě počátečního a dalšího vzdělávání včetně předpisů souvisejících s kariérovým poradenstvím

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací